มูลนิธิธรรมดีร่วมบริจาคเงินทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2558

12227035_10153075725040957_330234387628983674_n

มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับปัจจัยรวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๙,๔๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปถวายแด่วัดและสำนักสงฆ์ทั้งหมด ๗ แห่ง ได้แก่ วัดป่าอรัญญวิเวก (อำนาจเจริญ) ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) (จันทบุรี) วัดป่าเจริญราช (ปทุมธานี) วัดป่าเย็นศรีระธรรมประทีป (เลย) สำนักสงฆ์พุทธอาศรม (สวนสำเร็จ) (ประจวบคีรีขันธ์) วัดป่าชลิตานุสรณ์ (ประจวบคีรีขันธ์) และวัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) (สมุทรปราการ)

1. วัดป่าอรัญญวิเวก (อำนาจเจริญ) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๑๐๑,๑๐๐.- บาท)

2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น จำนวน  หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๖๐,๐๐๐.- กว่าบาท)

3. วัดป่าเจริญราช (ปทุมธานี) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน  สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน (มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๕๒๐,๐๐๐- บาท)

—4.วัดป่าเย็นศรีระธรรมประทีป (เลย) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๔๐๕,๔๙๙- บาท)

5.สำนักสงฆ์พุทธอาศรม (สวนสำเร็จ) (ประจวบคีรีขันธ์) ได้รับยอดบริจาคผ้าป่ารวมทั้งสิ้น
จำนวน สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๒๘๗,๒๐๗- บาท)

6.วัดป่าชลิตานุสรณ์ (ประจวบคีรีขันธ์) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๓๒๐,๐๙๙- บาท)

7.วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) (สมุทรปราการ) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๔๑๕,๔๙๕- บาท)

จึงเรียนมาเพื่อขอน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงอันเกิดจากกุศลเจตนา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และพระอริยสังฆบูชา ตลอดจนบุพการี และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ด้วยกัน และขอให้ทุกท่านมีบารมีอันเต็มเปี่ยมในการสร้างมหากุศลที่ยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

 

กราบอนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้

       ด้วยความเคารพในพระธรรม
มูลนิธิธรรมดี