ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลถวายฯ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานโอกาส
ให้มูลนิธิธรรมดี ได้เป็นเจ้าภาพ
บำเพ็ญกุศลถวายฯ

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 19.00 น.
วันแห่งความรัก .. ที่คนไทยจะยังคงมีหัวใจ
แห่งความจงรักภักดีตลอดไป ไม่มีวันเสื่อมคลาย

มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation