กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน “ขอสรรเสริญการสนับสนุนและความเสียสละของ.. มูลนิธิธรรมดี”

วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 60 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน “ขอสรรเสริญการสนับสนุนและความเสียสละของ.. มูลนิธิธรรมดี” โดยการมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน..

เนื่องในวันที่ 31 ส.ค. 59 มูลนิธิธรรมดี มอบชุดหนังสือ พร้อมตู้ จำนวน 34 ตู้ ชุดละ 109 เล่ม มูลค่ารวม 952,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยพล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ในโครงการ “๗๐ ปี ครองราชย์ สร้างคนดี ตามรอยพ่อ” โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เป็นผู้แทนมอบ พร้อมคณะเจ้าภาพ

          เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย. 59 และเพื่อส่งต่อหนังสือดีในหมวดพระราชประวัติ ธรรมะ และพัฒนาตนเอง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มูลนิธิธรรมดี ขอขอบพระคุณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้สนับสนุนทุกท่านที่กรุณา

มูลนิธิธรรมดี
@dfoundation