หนังสือขอบคุณมูลนิธิธรรมดี

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำการตรวจรักษาโรคทันตกรรม และโรคทั่วไป แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ประชาชน

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐

@dfoundation
มูลนิธิธรรมดี