‘รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน’ โดย กองทัพบก

Banner_Soldier

มูลนิธิธรรมดี ขอแจ้งยอดรับบริจาค ‘รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน’ โดย กองทัพบก เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ร่วมบริจาคที่:
ธ.กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ‘มูลนิธิธรรมดี’
เลขที่ 026-2-25377-7

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 16:30 น.

ยอดบริจาค 189,614.94 บาท

ปิดรับบริจาคแล้ว

กรุณาลงท้ายยอดบริจาคด้วย ‘รหัสพิเศษ’ คือ 33 บาท
เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นยอดบริจาคสำหรับทหาร 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางแฟกซ์
02-610-2378 หรือ dhamdeeonline@gmail.com

1 ภาวนา ประกอบสุข 1,000.00
2 ถนอมศรี ทองธรรมชาติ 933.00
3 วรินทร แซ่น้า และ สมโชค รมย์รื่น 200.00
4 Thongtammachat 800.00
5 Arnon Kantawit 4,233.00
6 นริศรา 333.33
7 สายสมร โตอุดม 233.00
8 ธนกร 233.00
9 นันทนา เกษตรธรรมและครอบครัว 1,033.00
10 Anchalee P. 533.00
11 ไม่ประสงค์ออกนาม 333.00
12 หทัยพัฒน์ รัสมูสเซ่น 3,033.00
13 Wittaya Klinglamyong 133.00
14 รุจพร ภักดีสาร 533.00
15 วราภรณ์ อวยพร 1,033.00
16 สมลักษณ์ 1,033.00
17 วนิดา 1,533.00
18 บุญมั่น อภิเมธารกูร 233.00
19 คุณแม่มาลี นิยมวานิช 100.00
20 พัชราวดี นิยมวานิช 100.00
21 ชัชนนท์ นิยมวานิช 133.00
22 กุณฑีร์ 3,033.00
23 อุฏารัตน์ เพ็ชรบูรณ์ 100.00
24 วรพร กฤตบุญจุตติ 2,033.00
25 นพวรรณ บุญช่วย 133.33
26 พรประสิทธิ์ ทองทวี 1,000.33
27 ไม่ประสงค์ออกนาม 133.00
28 sarinphat dilokkamolsade 1,000.33
29 สุพัตรา วรรณป 233.00
30 Amornset 1,933.00
31 ไม่ประสงค์ออกนาม 3,033.00
32 ไม่ประสงค์ออกนาม 121.33
33 จุฬนี จันทร์จ 100.00
34 ขันทอง ว่องทิพยคงคา 1,033.00
35 วารุณี พลอยภัทรภิญโญ 2,033.00
36 บัณฑิต คงสาคร 933.00
37 อายุษกร งามชาติ 1,033.00
38 ศรีวิการ์ คีตะนิธินันท์ 533.00
39 กฤตยา ลีละวงศ 3,333.00
40 ดวงฤดี มาร์คส์ 1,000.00
41 วันวิสาข์ ชื่นค้า 533.00
42 ดาว 200.33
43 ณิชกุล มัยคุณอุปถัมภ์ 1,033.00
44 ณัฏยา ปิ่นเปโต 3,000.33
45 Somsong Nokyu 333.00
46 thapanee angkanavisul 500.33
47 พิสมัย สุขนิสวรพันธ์ 333.00
48 ระพี อินปั๋นแก้ว 2,033.00
49 จิราพร 533.00
50 เก๋ 1,033.00
51 kanlaya limjuntra 6,533.00
52 Busaba Punjasaevee 2,033.00
53 Ung Nuan 933.00
54 สรธัญ โพธิ์ทอง 3,333.33
55 ธนวัฒน์ ศรีดาพันธ์ 500.00
56 Sasipen Siriwat (SQE) 133.00
57 กันยารัตน์ ศรีจักร 333.33
58 พรระวี ดวงพัสตรา 233.00
59 พิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล 2,033.00
60 กนิษฐ์รินทร์ อารีเจริญเลิศ 333.00
61 ไม่ประสงค์ออกนาม 1,033.00
62 จินดา วัชรสกุณี 1,000.00
63 ไพรินทร์ 3,333.00
64 ศิวมนต์ หอรุ่งเรือง 1,033.00
65 พยงค์ ศรีวิโรจน์ 3,000.00
66 พเยาว์ เมืองเงิน 3,000.00
67 มนัสนันท์ ศรีวิโรจน์ 1,000.00
68 ธีระเดช โรจน์บุญนาค 1,633.00
69 ประสงค์ ยิ่งประเสริฐ 2,033.00
70 ภคภรณ์ เลิศลายต่วน 533.00
71 Ganyaree A 533.00
72 สรญา พรลักขณาสิริ 533.00
73 AomAom Wannapohn 533.00
74 ชมรมน้ำใจห่วงใยเพื่อน 4,533.00
75 hateliarman 1,033.00
76 vanida kogsin 233.00
77 สรายุทธ ฮันตระกูล 533.00
78 มนสิชา ยกศิริ 233.00
79 รัชนี มนุญพาณิชย์ 533.00
80 นภดล สมบูรณ์เรส 1,033.00
81 ทัศนีย์ มนุญพาณิชย์ 933.00
82 ทิพวรรณ หลิมรัตน์ 1,033.00
83 ดช.ถนอม ไบลู วัชนพุทธ 33,333.00
84 ชาตรี-มณีรัตน์ เหล่าวิณิชย์วิทย์ 2,000.00
85 เกรียงศักดิ์ ธเนศปราโมทย์ 1,033.00
86 อรวรรณ สมบัติไพบูลย์ชัย 1,033.00
87 วไลพร ธนารักษ์สกุลและชนม์สวัสดิ์ ศรีวงษ์รัตน์ 333.00
88 วริฐา วรชาติเดชโย 333.00
89 Purin Supalertmongkonchai 1,533.00
90 สุรางค์ ฮันตระกูล 533.00
91 โอภาส ปุณณรุจาวง 133.33
92 ปัทมา 533.33
93 ปฐม ศิริธนาสวัฒน์ 533.33

94 บุศศกรฐิ์ 133.00
95 ปรัชญา กิตติพงษ์ถาวร 733.00
96 ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
97 ชัชชญา ฉายาชวลิต 333.33
98 เฉลิมชัย ลิ่วสัมฤทธิ์ 5,033.00
99 มธุลี ทองดี 3,033.00
100 ศิริพร มะลิเถา 1,533.00
101 Thongchai Chimphan 1,033.00
102 Nattanan Sra-eam 500.00
103 เสาวนีย์ เลวัลย์ 5,033.00
104 สุนันทา รุ่งหทัยธรรม 1,100.00
105 ไม่ประสงค์ออกนาม 3,833.00
106 Chulaluck Lorphoomphan 1,033.00
107 ไม่ประสงค์ออกนาม 333.00
108 จันทร์แรม เพ็งเที่ยง 533.00
109 อมาวสี วนิชประภา 2,033.00
110 khunta poll 1,033.00
111 คุณพุทธธิดา ณ บางช้าง และ คุณจักรกฤษณ์ เวียงยศ 333.00
112 จรรยา อังกุลดี 1,000.33
113 Worawut Sriwatanapongse 3,033.00
114 ศิริวรรณ ทีปะศิริ 1,033.00
115 Pakchuda 2,033.00
116 Pui G 1,033.00
117 ครอบครัว แก้วอินทร์ – ช้างแย้ม 533.00
118 Jidvadee Yenjai 3,833.00
119 พรสรวง 333.00
120 คุณออน 133.00
121 ไม่ประสงค์ออกนาม 1,033.00
122 NARONG TANGMANASCHAI 333.00
123 วราภรณ์ อินทรสุข 1,000.33
124 นลินี เวชวิริยกุล 1,033.00
125 ชลดา บุญญผลานันท์ 200.00
126 พรทิพา อำไพโรจนวงศ์ 1,033.00
127 Narisara S 1,033.00
128 ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.33
129 ไม่ประสงค์ออกนาม 1,433.00
130 วันเพ็ญ หาหอม 100.00
131 ดวงใจ เอกะหิตานนท์ 233.00
132 ศรัณยา ศาสตร์ศศิ 533.00
133 สายธาร เกตุเล 2,556.33