โครงการทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)


พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่องค์สำคัญของประเทศไทย ที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศให้ความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสอน วัตรปฏิบัติ และการดำรงตนในสมณเพศ รูปท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูง และบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะแก่สังคม อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำการช่วยเหลือประเทศและสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการดำริจัดตั้ง “โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” ขึ้นเพื่อมอบทองคำเข้าคลังหลวงถึง ๑๖ ครั้ง รวมน้ำหนัก ๑๓,๐๐๘ กิโลกรัม และเงินสด ๑๐,๘๐๓,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลามากกว่า ๑๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ ถึง ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว และสถานที่เผยแผ่ธรรมะและคำสอน ตลอดจนเป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตามหาบัว เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ และผู้สนใจใฝ่รู้ศึกษาพระธรรม อีกทั้งเพื่อเตือนใจให้ชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสให้ระลึกนึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป

มูลนิธิจุฬาภรณ์ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และมูลนิธิธรรมดี ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล
เพื่อสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล

ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ เขตบางแค กรุงเทพ

แจ้งความจำนงค์ร่วมบุญฯ/ร่วมบุญเป็นหมู่คณะฯ/ร่วมงานทอดผ้าป่าเป็นคณะฯ
กรุณาติดต่อ: คุณนภารัตน์ ประเสริฐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๖๔

(*) เจ้าภาพคณะผ้าป่าทั่วประเทศ สามารถตั้งกองผ้าป่าเพื่อร่วมสมทบได้
โดยกรุณานำผ้าป่ามาส่งมอบกับเจ้าหน้าที่ในวันงานฯ บริเวณจุด “ร่วมบริจาค”
เฉพาะวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ณ สวนแสงธรรม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.

หรือหากไม่สะดวกเดินทางฯ สามารถร่วมแสดงความกตัญญุตา ร่วมบุญได้ที่:
บัญชีสะสมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ ๒๒๙-๐-๙๘๓๓๓-๓
ชื่อบัญชี “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด”

และเพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินต่อไป (ลดหย่อนภาษีได้) กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมที่อยู่ มาที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ ๕๔ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
หรือ ติดต่อ คุณลาวัณย์ โมกขศักดิ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๖ ๖๖๙๐-๙๗
หรือ คุณอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๓ ๘๕๑๑ โทรสาร ๐๒ ๕๕๓ ๘๕๐๕-๖