เกี่ยวกับมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิธรรมดี
๑. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ
๒. เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปทำคุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น โดยเน้นหนักในด้านคุณธรรม สัมมาปฏิบัติ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, สิ่งพิมพ์
๓. สนับสนุนงานสาธารณกุศลหรือการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะในด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรม
๔. ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการและองค์การเอกชนอื่นๆ ในกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์
๕. ส่งเสริมให้มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาท ความสำคัญและคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
๗. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ที่อยู่ สำหรับในการติดต่อ/ส่งเอกสาร:

  • มูลนิธิธรรมดี (สำนักงาน) เลขที่ ๔๙๖-๕๐๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
  • โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๘๘ โทรสาร ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๙๘

ที่อยู่ สำหรับออกเอกสารรายการ/การร่วมบริจาค:

  • มูลนิธิธรรมดี (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ๕/๑๗๗ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย ๒๘ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิธรรมดี และรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

web_attention

 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิธรรมดี

web_document