วิธีการบริจาค
• เช็คสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิธรรมดี”
• โอนเงินผ่านธนาคาร
กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินที่
•  โทร 02-651-9499 / 02-651-9599
•  อีเมล info@do-d-foundation.com

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมดี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-2-25377-7

ธนาคารกรุงไทย  สาขาห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์
บัญขีออมทรัพย์ เลขที่ 691-0-22009-9

ธนาคารออมสิน สาขาห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์
บัญขีออมทรัพย์ เลขที่ 020-1-2-167275-0

บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อร่วมบุญสาธารณประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-2-38513-4

บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแสควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-2-37337-3

บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่ออุปกรณ์การแพทย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
ยัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-284322-3

บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
ยัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-284905-9