กิจกรรมปี 63

กจิกรรมปี 63

๙ เดือน ๙ ปี ๒๕๖๓ เวลา ๙.๑๙

มูลนิธิธรรมดี น้อมรำลึกในความเสียสละของสมเด็จพระนเรศวร พระพี่นางสุพรรณกัลยา และสืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เยาวชน ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ปราจีนบุรี ในโอกาสนี้ ได้มอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินให้โรงเรียนที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ และสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 17 แห่ง เป็นลำดับที่ 405-421  092-956-1145 /   098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โปรดเมตตาให้ ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล และ ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการและเลขานุการ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท ถวายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ๑. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ๒. อุปถัมภ์การศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียน แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ๓. กองทุนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้มีโอกาสสักการะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ มกราคม …

เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท Read More »

มูลนิธิธรรมดี ร่วมสาธุกับมหากุศลแห่งมหาทานบารม

ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด มูลนิธิธรรมดี ร่วมสาธุกับมหากุศลแห่งมหาทานบารมี ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด ภารกิจลุล่วงสมบูรณ์ ในการแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจากโควิด 19 ตั้งแต่พระสงฆ์ พี่น้องประชาชน และกำลังพล จำนวน 5,621 ครอบครัว/ ท่าน ทั่วประเทศไทย ยอดปัจจัยรวม 1,357,471.50 บาทขอบพระคุณ พลโท ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ 1 และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 4กัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมบุญผ่านมูลนิธิธรรมดีชมรมรักการทำบุญ กองทัพภาคที่ 1ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ กลุ่มเรารักกตัญญู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่าย อนุโมทนาสาธุ

ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ และพระราชประวัติ ให้โรงเรียนอีก 62 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 404 แห่งทั่วประเทศ จากเป้าหมาย 999 แห่ง

มูลธรรมดี น้อมบุญงมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ในงานตักบาตรหลวงปู่พระอุปคุตวันพุธที่ 2 ก.ย. 63 ณ วิหารหลวงปู่พระอุปคุต ประจวบคีรีขันธ์ โครงการ “แสงแห่งปัญญา” มอบหนังสือดี สังคมดี  ให้ครูนักเรียนทั่วประเทศ 999 โรง ณ ปัจจุบัน มูลนิธิธรรมดี ได้ส่งมอบชุดหนังสือเข้าโรงเรียน และสถาบันการศึกษาไปแล้วกว่า 404 แห่ง และได้ถวายหนังสือแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมมอบชุดหนังสือให้กับน้องๆ รวม 2,817 ชุด มากกว่า 65,000 เล่ม ให้ครูอาจารย์ เด็กเยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ตลอดรัชกาล ๗๐ ปี แห่งในหลวงรัชกาลที่ ๙พระองค์ทรงให้ความสำคัญเรื่องการอ่าน ด้วยเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายรัชกาลสิ่งที่ทรงเป็นห่วงมากที่สุดคือ การพระราชทานขวัญและกำลังใจให้กับ “ครูดี” รวมทั้ง “เด็กดี” ได้มีโอกาสด้านการศึกษา ที่เท่าเทียมกันเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรผู้ใจบุญ ได้มอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อประทีปแห่งปัญญา ตามจิตศรัทธาที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดีเลขที่ …

ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ และพระราชประวัติ ให้โรงเรียนอีก 62 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 404 แห่งทั่วประเทศ จากเป้าหมาย 999 แห่ง Read More »

น้อมนำบุญให้ทุกท่านไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน #ครั้งที่ 231 #ปล่อยเต่าตนุ

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 มูลนิธิธรรมดี และ กัลยาณมิตร ธรรมดีทัวร์ น้อมนำบุญให้ทุกท่านที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ครั้งที่ 232 ปล่อยปู ที่ป่าชายเลน APSARA Beachfront Resort and Villa จังหวัดพังงา และร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินให้โรงเรียน 999 แห่งทั่วประเทศ ร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดีทอดผ้าป่าหนังสือดี 772-2-31154-4กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 092-956-1145 กราบอนุโมทนาสาธุ 092-956-1145 /  098-268-6813 มูลนิธิธรรมดี

มหาบุญแห่งการหลอมรวมดวงจิตอันบริสุทธิ์ให้เป็นหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563พ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐาน พร้อมศรัทธาสาธุชน แน่นขนัด วัดป่าสุขใจ ชะอม ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน และขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมบุญผ่านมูลนิธิธรรมดี  ยอดปัจจัยน้อมถวาย 380,000 บาท  ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยกันโดยไม่มีประมาณ ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมดีได้ออกโรงทานแจก บลูเบอรี่และเต้าฮวยฟุตสลัดซึ่งอร่อยมาก และหมดลงอย่างรวดเร็วได้ถวายชุดหนังสือตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง แด่พ่อแม่ครูอาจารย์ จำนวน 60 ชุด  092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุ มูลนิธิธรรมดี

วันแม่ พุธที่ 12 สิงหา ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อยปลา 9,999 ตัว

พุธที่ 12 สิงหา มูลนิธิธรรมดี ร่วมไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน วัดกู้ นนทบุรี 09.09 นพร้อมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินให้โรงเรียน 5 แห่ง ลำดับที่ 334 – 338 จากเป้าหมาย 999 แห่งกว่าจะเป็นไทยในวันนี้ ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมด เข้าร่วมโครงการแสงแห่งปัญญาส่งมอบหนังสือดีให้กับโรงเรียนทั้งหมด 999 แห่งทั่วประเทศ เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี772-2-31154-4  กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์  092-956-1145  098-268-6813อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

จากเป้าหมายในการแจก 5,000 ถุง ถุงละ 215.41 บาท

**มูลนิธิธรรมดี 100,000 บาท**ประชาชนทั่วไป 1,137,857.60 บาทรวมจำนวนส่งแล้ว 4,950 ถุง ยอดปัจจัย 1,237,857.60 บาทครั้งที่ 1/212 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.สถานที่แจก : วัดเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้รับมอบ : ครอบครัวชาวบ้านตำบลบ้านเกาะ 7 หมู่บ้านจำนวน : 450 ถุงครั้งที่ 213 ปล่อยปลา หมู่บ้านคีรีวงค—————————————ครั้งที่ 2/214 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.สถานที่แจก : วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครผู้รับมอบ : ครอบครัวชาวบ้านตำบลดงมะไฟ 2 หมู่บ้านจำนวน : 250 ถุง—————————————ครั้งที่ …

จากเป้าหมายในการแจก 5,000 ถุง ถุงละ 215.41 บาท Read More »

กราบอนุโมทนาสาธุกับผู้ใหญ่ใจดี

คุณชนะโชติ – คุณณฐมน สมานวรกิจ ส่งต่อแสงสว่างทางปัญญาให้เยาวชนไทย ถวายหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ชุดที่ 329 มูลค่า 15,794 บาท แด่ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี เพื่อมอบให้กับผู้อำนวยการ และน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านสว่างปากราง จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ แสงแห่งปัญญา มอบหนังสือดี สังคมดี ให้ครูนักเรียนทั่วประเทศ 999 โรงเรียน  092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

เทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

มูลนิธิธรรมดี น้อมบุญเทียนพรรษา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ชุดอาบน้ำฝน เทียนเเสงจันทร์เล่มเล็ก ใบมีดโกน เข็ม ด้ายและชุดหนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน น้อมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่า ที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี772-2-31154-4  กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์  092-956-1145 098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี