มูลนิธิธรรมดี

มูลนิธิธรรมดี ได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ กท ๒๑๒๒
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยมีวัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น ศาสนาประจำชาติ
๒. เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปทำคุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น โดย เน้นหนักในด้านคุณธรรม สัมมาปฏิบัติ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, สิ่งพิมพ์
๓. สนับสนุนงานสาธารณกุศล หรือการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะในด้านศิลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรม
๔. ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานราชและองค์กรเอกชนอื่นๆ ในกิจกรรมเกี่ยวกันพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์
๕. 
ส่งเสริมให้มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาท ความสำคัญและคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
๖. 
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
๗. 
ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

เครื่องหมายมูลนิธิ

รูปดอกบัวโลกุตระ มีความหมายว่า ภาวะที่หลุดพ้นแล้ว ประหนึ่งดอกบัวกำลังเบ่งบาน

คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ทั้งคณะประกอบด้วย

๑. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
๒. นายวิทย์ สิทธิเวคิน
๓. นายประเสริฐ จิรคูณสมบัติ
๔. พลเรือตรีหญิงสุธิญา จันทร์เจ้าฉาย
๕. นายอิศวัชร์ ปิ่นทอง
๖. นางสาวสุภิตา พรมวรณ์
๗. นางสาวรัชฎา ปสันตา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ