Month: February 2020

ระฆังยักษ์และฆ้อง ถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre

มูลนิธิธรรมดี ร่วมน้อมบุญสร้าง ระฆังยักษ์และฆ้อง ถวายวัด Nelligala International Buddhist Centreเสร็จ เรียบร้อยเตรียมส่งจากอุบล มากรุงเทพฯ ก่อนจัดส่งทางเรือไปถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre เมืองแคนดี้ ศรีลังกา ให้ทันการสมโภชพระเจดีย์ทองคำ บรรจุพระบรมเกศาธาตุ  วันที่ 28 มีนาคม 2563บนระฆังสลัก ภาษาไทยและอังกฤษ  ข้อความดังนี้  “ฉลองความสัมพันธ์ 700 ปีทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ระหว่างไทย – ศรีลังกา”  092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

หน่วยทันตกรรมอาสามูลนิธิธรรมดี

คณะทันตแพทย์มหิดลและทีมงาน ร่วมสามสิบคนออกหน่วยทันตกรรม รักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน แจกของเล่น ขนม แก่เด็กนักเรียน ครู พนักงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงวันหยุด มาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกถึงหนึ่งในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา