Month: September 2020

น้อมนำบุญให้ทุกท่านและทุกดวงจิต ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 235

เสาร์ที่ 12 กันยายน มูลนิธิธรรมดี น้อมนำบุญให้ทุกท่านและทุกดวงจิตไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 235 ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลายี่สก ณ วัดกู้ และ ร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ให้โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ พร้อมนำปัจจัยร่วมบุญทั้งหมด เข้าร่วมโครงการมอบหนังสือฯ ให้โรงเรียน 999 แห่งทั่วประเทศ ร่วมบุญที่ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์“มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 / กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 092-956-1145 098-268-6813 อนุโมทนาสาธุ มูลนิธิธรรมดี

๙ เดือน ๙ ปี ๒๕๖๓ เวลา ๙.๑๙

มูลนิธิธรรมดี น้อมรำลึกในความเสียสละของสมเด็จพระนเรศวร พระพี่นางสุพรรณกัลยา และสืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เยาวชน ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ปราจีนบุรี ในโอกาสนี้ ได้มอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินให้โรงเรียนที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ และสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 17 แห่ง เป็นลำดับที่ 405-421  092-956-1145 /   098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โปรดเมตตาให้ ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล และ ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการและเลขานุการ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท ถวายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ๑. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ๒. อุปถัมภ์การศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียน แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ๓. กองทุนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้มีโอกาสสักการะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ มกราคม …

เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท Read More »

มูลนิธิธรรมดี ร่วมสาธุกับมหากุศลแห่งมหาทานบารม

ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด มูลนิธิธรรมดี ร่วมสาธุกับมหากุศลแห่งมหาทานบารมี ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด ภารกิจลุล่วงสมบูรณ์ ในการแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจากโควิด 19 ตั้งแต่พระสงฆ์ พี่น้องประชาชน และกำลังพล จำนวน 5,621 ครอบครัว/ ท่าน ทั่วประเทศไทย ยอดปัจจัยรวม 1,357,471.50 บาทขอบพระคุณ พลโท ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ 1 และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 4กัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมบุญผ่านมูลนิธิธรรมดีชมรมรักการทำบุญ กองทัพภาคที่ 1ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ กลุ่มเรารักกตัญญู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่าย อนุโมทนาสาธุ

ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ และพระราชประวัติ ให้โรงเรียนอีก 62 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 404 แห่งทั่วประเทศ จากเป้าหมาย 999 แห่ง

มูลธรรมดี น้อมบุญงมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ในงานตักบาตรหลวงปู่พระอุปคุตวันพุธที่ 2 ก.ย. 63 ณ วิหารหลวงปู่พระอุปคุต ประจวบคีรีขันธ์ โครงการ “แสงแห่งปัญญา” มอบหนังสือดี สังคมดี  ให้ครูนักเรียนทั่วประเทศ 999 โรง ณ ปัจจุบัน มูลนิธิธรรมดี ได้ส่งมอบชุดหนังสือเข้าโรงเรียน และสถาบันการศึกษาไปแล้วกว่า 404 แห่ง และได้ถวายหนังสือแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมมอบชุดหนังสือให้กับน้องๆ รวม 2,817 ชุด มากกว่า 65,000 เล่ม ให้ครูอาจารย์ เด็กเยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ตลอดรัชกาล ๗๐ ปี แห่งในหลวงรัชกาลที่ ๙พระองค์ทรงให้ความสำคัญเรื่องการอ่าน ด้วยเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายรัชกาลสิ่งที่ทรงเป็นห่วงมากที่สุดคือ การพระราชทานขวัญและกำลังใจให้กับ “ครูดี” รวมทั้ง “เด็กดี” ได้มีโอกาสด้านการศึกษา ที่เท่าเทียมกันเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรผู้ใจบุญ ได้มอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อประทีปแห่งปัญญา ตามจิตศรัทธาที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดีเลขที่ …

ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ และพระราชประวัติ ให้โรงเรียนอีก 62 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 404 แห่งทั่วประเทศ จากเป้าหมาย 999 แห่ง Read More »