มูลนิธิธรรมดี ร่วมสาธุกับมหากุศลแห่งมหาทานบารม

ภารกิจลุล่วงสมบูรณ์ ในการแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย
จากโควิด 19 ตั้งแต่พระสงฆ์ พี่น้องประชาชน และกำลังพล จำนวน 5,621 ครอบครัว/ ท่าน
ทั่วประเทศไทย ยอดปัจจัยรวม 1,357,471.50 บาท
ขอบพระคุณ พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ 1 และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 4
กัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมบุญผ่านมูลนิธิธรรมดี
ชมรมรักการทำบุญ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
สโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ 
กลุ่มเรารักกตัญญู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่าย

อนุโมทนาสาธุ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *