การดำเนินการสร้างผอบทองคำ บรรจุพระธาตุ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

ให้เสร็จทันรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

หลวงปู่ขาว อนาลโย สิริอายุ 96 ปี 64 พรรษา*

ผอบทองคำบริสุทธิ์ ขนาดความกว้าง 9.6 ซม*
ฐานล่างกว้าง 6.4 ซม*
ความสูง 14.2 ซม
น้ำหนักทองคำ 96.5% จำนวน 17 บาท

ฝาผอบเป็นทรงฐานปัทม์ หรือฐานบัว ประกอบด้วยบัวคว่ำบัวหงาย คั่นกลางด้วยบัวลูกแก้ว

ผอบทองคำนี้ เป็นผลงานการออกแบบโดย
อาจารย์ธนิตย์ แก้วนิยม
อาจารย์ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

*ศิลปกรรมความหมาย*

ผอบทองคำบรรจุพระธาตุ หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นผอบสลักดุนโลหะ (ทองคำ) ขนาดความกว้าง ๙.๖ เซนติเมตร ความสูง ๑๔.๒ เซนติเมตร

ฝาผอบมีลักษณะเป็นทรงฐานปัทม์ หรือฐานบัว ประกอบด้วย บัวคว่ำ-บัวหงาย คั่นกลางด้วยบัวลูกแก้ว กลับบัวมีลักษณะเป็นบัวเล็บช้าง มีความนิยมมาตั้งแต่สมัยเขมรโบราณ สมัยทรารวดี สมัยอยุธยา จนถึงปัจจุบัน การนำเอาดอกบัวเล็บช้างมาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปช้างในส่วนบนของฝา การสลักดุนบัวเล็บช้างมีลักษณะเป็นการสลักดุนแบบนูนสูง ส่วนบนของฝาผอบเป็นรูปช้างหมอบกำลังชูงวงถือดอกบัว การสลักดุนเป็นลักษณะขึ้นรูปโลหะ (ทองคำ) ลอยตัว รูปทรงช้างเป็นศิลปกรรมไทยความหมายของช้างหมอบชูดอกบัว สื่อความหมายองค์หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านเคยเกิดเป็นช้างในอดีตชาติของท่าน ลักษณะช้างที่กำลังชูงวงไว้เหนือศีรษะชูดอกบัว สื่อความหมายว่าองค์หลวงปู่ขาว อนาลโย บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา

ตัวผอบ สลักดุนโลหะ (ทองคำ) มีลวดลายประกอบด้วย ลายรักร้อย ลายเครือเถาธรรมชาติ ให้ความรู้สึกสอดคล้องมีความสัมพันธ์กับพระสายวัดป่าที่ท่านดำรงวิธีการปฎิบัติธรรมอยู่กับธรรมชาติเป็นหลัก และยังมีรูปดอกบัวบานอยู่ในพื้นที่วงรี จำนวน ๔ ดอก ทั้ง ๔ ด้าน ของตัวผอบ ความหมายของดอกบัวบานทั้ง ๔ ดอก ที่กำลังเบ่งบาน จากเริ่มบานไปจนถึงบานเต็มที่เสมือนว่าการปฎิบัติธรรม ของพระอริยะสงฆ์นั้น เพื่อผู้ปฎิบัติตัดซึ่งกิเลสทั้งปวงจนหมดสิ้น ท่านจะบรรลุธรรมชั้นสูงสุด สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ดั่งเช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย ฐานผอบมีลักษณะเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) บัวฐานปัทม์ นิยมใช้กับพระหรือพระพุทธศาสนา กลีบบัวที่ใช้ในบัวฐานปัทม์ ใช้บัวเล็บช้างทั้งหมดทุกชั้น เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับรูปช้างเป็นรูปแบบการประยุกต์ลวดลายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผอบใบนี้ มีความประณีตงดงามทรงคุณค่า

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้ สาธุ 🙏 สาธุ 🙏

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/3y1qfLI

มูลนิธิธรรมดี ประทีปแห่งความดีเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *