ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านมีส่วนในบุญทั้งหมดด้วยกัน

มูลนิธิธรรมดีเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร ถวายเพล
แด่พระภิกษุสามเณร ที่มารับเปรียญธรรม 9

จำนวน 52 รูป ที่กระทรวงกลาโหม
เป็นพลังหนึ่งที่จะสืบสานพระพุทธศาสนา
ในด้านคันธธุระเพื่อก้าวสู่วิปัสสนาธุระ

อนุโมทนาสาธุ สาธุ 🙏
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *