#ข่าวดี…รูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช 4 องค์สุดท้าย! หมายเลข 21/39, 31/39, 33/39, และ 37/39 ท่านที่มีบุญสัมพันธ์ บูชาเพื่อเป็นมหามงคลแห่งชีวิต

“ … อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของเรา ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคําสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพียบพร้อมด้วยสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเสื่อมใสยิ่งนัก ข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่า ถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามประเพณีสักเวลาหนึ่ง …

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้อภิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขสวัสดี ขอทุกๆ ท่านจงมีส่วนได้รับกุศลความดีงามอันจักพึงมีจากการที่ข้าพเจ้าเข้าอุปสมบทในพระศาสนาครั้งนี้โดยทั่วกันเทอญ”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499
***เชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบูชารูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช

เทคนิค : หล่อบรอนซ์
ขนาด : 21 x 27 x 34 CM
ร่วมบูชาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7

***ท่านที่มีจิตศรัทธา บูชารูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช
ติดต่อสอบถาม
☎️ 065-096-1595 (ยุต)
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *