ครั้งแรก ประจำปี 2566 เชิญทุกท่านร่วม

ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 287/2566 ปล่อยปลาหน้าเขียง กลางแม่น้ำย่างกุ้ง
#ปล่อยปลาหน้าเขียง เจดีย์เยเลพญา วิหารพระอุปคุต กลางแม่น้ำหมอวุน
เมืองสิเรียม ประเทศเมียนมาร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

**เชิญร่วมไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 288/2566 #มอบเป็ดไข่ 300 ตัว
สนับสนุนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 15 โรง
ตำบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม่
#ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 25

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

มหากุศลอันยิ่งใหญ่ของการต่อชีวิตสัตว์ ผู้ใดให้ชีวิตผู้นั่นย่อมได้ชีวิต
ขอบุญกุศลบารมีอันแรงกล้านี้ เป็นดั่งแสงสว่างส่องนำทาง ให้ทุกท่านได้เข้าถึงมรรคผล นิพพาน ด้วยเทอญ….

**ร่วมบุญตามศรัทธาที่ กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์ 026-237-3373
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
☎ 065-096-1595

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *