ค่ำคืนหนึ่ง ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา
672 ปี ราชวงศ์อู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยา
กัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
จัดมันดาลา ถวายเสียงขันธิเบต
น้อมถวายบุญกุศล แด่สมเด็จพระบูรพพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์
ดวงวิญญาณวีรชนคนกล้า เหล่าทหารหาญและข้าศึกศัตรู

ให้มีส่วนในบุญบารมีทั้งหมดโดยทั่วหน้ากัน โดยไม่มีประมาณ
ขออนุโมทนาสาธุกับทุกพระองค์ ทุกท่าน และทุกจิตญาณ
ในสามแดนโลกธาตุ สาธุ 🙏 สาธุ 🙏 สาธุ 🙏

เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *