ทางรอดของโลก! Mega Trend UN SDGs

การเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP อย่างเดียวไม่พอ
ต้องมองความสมดุลในภาพรวม
อย่างที่ในหลวงรัชกาล ที่ 9
ได้ทรงมองครอบคลุมทุกมิติเสมอมา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม
เป็นที่มาของ UN SDG 17 ข้อ
มีเวลาเหลืออีก 9 ปี ที่ทุกคน ทั้งโลก
ต้องร่วมมือกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *