“ทานบารมี”

ทานบารมีที่การให้ ใจถึงพร้อม
กายอ่อนน้อมพร้อมวจี ไมตรีจิต
เราเกิดมามีกรุณา พาผูกมิตร
เมตตาจิตคิดการให้ ใจการุณ…”

สาธุกับกองบุญใหญ่ที่ทุกท่านมีส่วนร่วม
ปัจจัยถวายผ้าป่าบำรุงวัดไทยในแดนพุทธภูมิ 7 วัด

ปัจจัยสร้างมหาทานบารมี ไถ่ชีวิต
รวม 589,380 บาท (รวมเงินรูปี)

วัดไทยพุทธคยา 39,500 บาท
วัดไทยสิริราชคฤห์ 285,700 บาท
วัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร 15,200 บาท
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 42,790 บาท
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 28,990 บาท
วัดไทยลุมพินี 28,990 บาท
วัดไทย 960 ยอด 41,210

ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อยปลาหน้าเขียง ปล่อยนก 39,000 บาท
ถวายอาจาริยบูชา 68,000 บาท

**หมายเหตุ : ในส่วนอาจาริยบูชาในพระครูสังฆวิสุทธิ์ นั้น
ท่านมีเมตตาร่วมอนุโมทนาทำบุญคืนแก่มูลนิธิธรรมดี
เพื่อเป็นทุนมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือคนและสัตว์ ต่อไป :
โอน 17 ธันวาคม 2566
จำนวน 30,000 บาทถ้วน** กราบอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งครับ

เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7
ติดต่อ Line @dfoundation
📱080-236-2956

พระพุทธองค์ ทรงได้แสดงความจริง ที่น่าอัศจรรย์ไว้อย่างหนึ่งว่า
หากว่าบุคคลทั้งหลาย จะได้รู้ได้เห็น ถึงผลลัพธ์ ของการให้ทาน เหมือนที่พระองค์ทรงได้รู้ ทรงได้เห็นแล้ว ว่ามีอานิสงใหญ่ มีผลลัพธ์อันไพศาลเพียงใด บุคคลเหล่านั้น จะมีใจยินดีให้ทาน แก่บุคคลอื่น ก่อนที่ตนจะได้รับเลยทีเดียว
เช่น หากบุคคล ได้มองเห็น ถึงผลานิสง ที่จะได้รับจากการให้ทาน ว่ามากมายเพียงใด จากการได้ให้ เขาเหล่านั้น จะยินดีพอใจในการให้ แม้บุคคลอื่น ก่อนที่ตนจะได้รับ หรือใด้ใช้สอย อุปโภคบริโภคเสียอีกและเนื้อในแห่งความหมายในถ้อยความนี้ มีนัยที่น่าพิจารณาอยู่มากทีเดียว

ด้วยการให้ทางวัตถุนั้น ท่านก็แสดงถึงหน้าที่ ที่ควรทำ แสดงถึงสภาพของจิตใจ ว่ามีคุณธรรมเพียงใด เพราะว่า เป็นการเกื้อกูลบุคคลอื่นสิ่งอื่น ที่เกิดมาแล้วในโลก และควรจะได้รับการแบ่งปัน อันหมายถึง บุคคล ที่สามารถให้ได้ แม้ความมั่นหมาย ในตัวตนของตน จะยังเป็นความเชื่อ ที่ทำให้ ความสำคัญมั่นหมายอยู่ในจิตใจ และในสังคมโลก เหนียวแน่นเพียงใดก็ตาม

และเพราะความสำคัญมั่นหมาย ในสิ่งภายนอก เพื่อสนองความสำคัญภายในใจนี้ หากพิจารณาตามหลักธรรม ท่านจะเห็นว่า หากใคร มีความยึดติดถือมั่น มากเพียงใด ก็จะมีความทุกข์ ที่ทับถมใจ มากเพียงนั้น ดุจเงาตามตัว

เพราะความยึดติดนี่เอง เป็นเหตุผล ที่พระพุทธองค์ ทรงเล็งเห็น ว่าการให้ทาน การสละออก เพื่อให้ใจ ได้จาคะ มีผลลัพธ์ ที่เป็นความสุขมากกว่าสิ่งอื่น
และความจริง ที่ลึกซึ้งไปกว่า ก็คือ ทุกสิ่ง เกิดจากเหตุปัจจัย หรือ กรรม ที่เป็นเหตุ แห่งการกระทำ จะมีผลแห่งกรรม ตามที่บุคคล ได้กระทำแต่ต้นเหตุ
และจะส่งผลถึงชีวิตโดยรวม ทั้งปัจจุบันและอนาคต ท่านเรียกว่า “วาสนาบารมี” กล่าวคือ การกระทำ ที่มีผล ให้ใจได้มีความสมบูรณ์ ด้วยคุณธรรม
เพราะคุณธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณต่อชีวิตจิตใจ และคงจะไม่มีสัตว์เหล่าใด จะสามารถ พัฒนาคุณธรรม ให้เกิดมีในชีวิตจิตใจได้ เหมือนมนุษย์
เพราะหากว่าใคร ได้พัฒนาใจ ผ่านทั้งทางกายวาจา ที่มีการให้ ด้วยใจที่เมตตากรุณา ทั้งมุฑิตา และอุเบกขา
ก็จะได้ชื่อว่า เป็นบุคคล ที่ได้รับความสุข ที่มากไปกว่า ที่ตาเห็น และสมบัติโลก ที่คนยินดี
เพราะเป็นความสุข ที่ไม่เจือด้วยอามิสใดๆ
เป็นบรมสุข เพราะเกิดจากใจ ที่บริสุทธิ์ เพราะ ไม่ถูกลูบครำ ด้วยทิฏฐิและตัณหา นั่นเอง…”
กราบขอบพระคุณ พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *