ทิพยประกันภัย คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน

https://fb.watch/spsFuUt1Qp

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรก และเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่ได้รับการยกย่องจากการสร้างแรงกระเพื่อมแห่งความดีต่อสาธารณะ ตั้งแต่ปี 2561 ด้วยโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ซึ่งดำเนินโครงการมากว่า 40 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

รางวัล Moral Awards 2022 เป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และมีการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์คุณธรรมได้ให้การสนับสนุนโครงการตามรอยพระราชา ซึ่งเป็นโครงการน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งในด้านการศึกษาดูงาน การลงมือทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ และการต่อยอด พร้อมสร้างความเข้าใจและเข้าถึงคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

#ตามรอยพระราชา

ดูน้อยลง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *