น้อมถวายดอกบัวทองคำประดับอัญมณี

บูชาคุณหลวงปู่พระอุปคุตมหาเถระ
วันเพ็ญพุธครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
รังสรรค์โดยกลุ่มเพ็ญพุธ
เชื่อมพุทธบารมีจากวิหารหลวงปู่พระอุปคุต ประจวบคีรีขันธ์
ยังวัดกู่คำ สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม) จังหวัดมุกดาหาร
และแผ่พุทธบารมีไปทั่วประเทศไทย ประเทศศรีลังกา
และทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ให้พระพุทธศาสนา
ประดิษฐานอยู่ถึง 5,000 ปี คู่กับสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์

และปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ วาธุกุมบุรี ธัมมะคีธี ศรีมังคละ ธมฺมราธนภิธาน นายากา เถโร ประธานกรรมวาจาจารย์ วัดอัศคีรีมหาวิหาร
เจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัด Nelligala International Buddhist Center ประเทศศรีลังกา เมตตาอธิษฐานจิต และสวดมนต์
ก้อนเมฆเคลืีิอนบังพระอาทิตย์ให้เกิดร่มเงา และทรงกลด
ตลอดเวลาที่มีการสวดมนต์และปล่อยปูหน้าเขียง
บนสะพานสราญวิถี

กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน สาธุ ? สาธุ ?
มูลนิธิธรรมดี
Line @dfoundation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *