น้อมถวายพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปประจำวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

น้อมถวายพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
พระพุทธรูปประจำวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย
“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช
“พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย”
วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอยู่ในอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบบตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระ เป็นกิริยาห้าม

เป็นพระพุทธจริยาที่ทรงแสดงถึงความเป็นมงคล ความสมานฉันท์
แสดงอานุภาพของพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง พุทธศาสนิกชนผู้ตั้งมั่นในธรรม เล็งเห็นถึงพุทธคุณที่อัศจรรย์ยิ่งแห่งอนุสาสนีปาฏิหาริย์
จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นเรียกว่า ปางห้ามสมุทร บ้าง เรียกว่า ปางห้ามญาติ บ้าง

ความสูง 60 ซม
หล่อด้วยบรอนซ์ ชุบทองคำบริสุทธิ์
ประทับยืนในซุ้มเสมา เน้นความเรียบง่ายของลวดลายก้านขด
เหนือพระเศียรเป็นรูปพระพุทธนวราชบพิตร
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระราชทานประจำจังหวัดต่างๆ
ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๘

บนฐานด้านหลังพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
มีสัญลักษณ์โลกุตรธรรม มูลนิธิธรรมดี
หมายถึง มรรรคสี่ ผลสี่ นิพพานหนึ่ง

ประวัติ

ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนายังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ของพระเจ้าพิมพิสาร ทรงขอประทับแรมอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้าชฎิล (ฤษี ผู้บูชาไฟ) ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแคว้นมคธ ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นานัปการเพื่อทรมาน ฤษีอุรุเวลกัสสปะให้คลายความพยศลง ในครั้งที่น้ำท่วม พระองค์ทรงทำปาฏิหาริย์ห้ามน้ำที่ไหลบ่ามาจากทุกสารทิศมิให้เข้ามาในที่ประทับ และเสด็จจงกรมภายในวงล้อมที่มีน้ำเป็นกำแพง พวกเหล่าชฎิลพายเรือมาดู เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในอานุภาพของพระพุทธองค์ และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ

น้อมถวายโดยมูลนิธิธรรมดี
ประทีปแห่งความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเพื่อนมนุษย์

มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *