ประทีปแห่งความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม และมูลนิธิธรรมดี
เป็นตัวแทนกัลยาณมิตร ร่วมพลังบุญ 100,000 บาท

สมทบทุนโครงการจัดซื้อรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อบริจาคแก่
โรงพยาบาลบ้านคา จ.ราชบุรี
นำโดยกองทัพภาคที่1

ในการนี้ พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่1
เป็นสะพานบุญรับมอบเงินร่วมบุญ
จากมูลนิธิพุทธภูมิธรรม 50,000 บาท
มูลนิธิธรรมดี 50,000 บาท

ในโครงการนี้ฯ เป็นการสร้างมหากุศล เพื่อสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ เผื่อแผ่เมตตาธรรมนำความร่มเย็นเป็นสุข สืบไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญญานุภาพนี้
โปรดหนุนนำค้ำชูให้ท่านและครอบครัว
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว ปรารถนาสิ่งใด
ขอให้สำเร็จผล ตราบถึงมรรค ผล นิพพาน เทอญ…

*เมื่อรถฯได้บริจาคเรียบร้อยและได้นำใช้งานแล้วจะถ่ายภาพให้ญาติธรรมได้อนุโมทนาบุญต่อไปครับ*

สาธุ ? สาธุ ?

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งพลังบุญกับ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *