พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเมตตาให้คณะมูลนิธิธรรมดีนำโดยพระครูวิเวกธรรมธารี ธัมมธโร พระอาจารย์ครูบาแจ๋ว
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม มุกดาหาร
ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี
เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ และถวายผ้าป่าร่วมบูรณะ
พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500

พระครูนิโครธบุญญากร (ดร. พระมหาปรีชา กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดไทยนิโครธาราม สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เมตตาเป็นธรรมวิทยากรตลอดการเดินทาง
ตามรอยบาทพระศาสดา 8 – 16 ธันวาคม 2556

ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7
ติดต่อ Line @dfoundation
?080-236-2956

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *