มหาบุญบารมีครั้งประวัติศาสตร์ ๒ แผ่นดิน ไทย-ลังกา

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ท่านทูตพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูตไทย ณ โคลอมโบ
และกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี เป็นตัวแทนคนไทยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ไปประดิษฐาน
Nelligala International Buddhist Centre เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
ในพิธีสมโภชเจดีย์ทองคำ ‘สยามศรีลังกาวชิรสุวรรณภูมิเจดีย์’
ชื่อประทานจากสมเด็จพระสังฆราช พร้อมพิธีถวายเจดีย์อัญมณี ๙ ชั้น ๙ ยอด

กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้
สาธุ 🙏 สาธุ 🙏
Official Line มูลนิธิธรรมดี
15 กรกฎาคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *