มหามงคลแห่งชีวิต ร่วมสร้างรูปหล่อในหลวง ร. 9 ทรงผนวช

… อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของเรา ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคําสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพียบพร้อมด้วยสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเสื่อมใสยิ่งนัก ข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่า ถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามประเพณีสักเวลาหนึ่ง …

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้อภิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขสวัสดี ขอทุกๆ ท่านจงมีส่วนได้รับกุศลความดีงามอันจักพึงมีจากการที่ข้าพเจ้าเข้าอุปสมบทในพระศาสนาครั้งนี้โดยทั่วกันเทอญ”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499

***เชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบูชารูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช
เทคนิค : หล่อบรอนซ์
ขนาด : 21 x 27 x 34 CM

ร่วมบุญตามศรัทธาที่ ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7

***ท่านที่มีจิตศรัทธา บูชารูปหล่อในหลวงร.9 ทรงผนวช
ติดต่อสอบถาม
☎️ 095-265-3275

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/3y1qfLI

ในหลวงทรงผนวช ฟังคลิป
https://youtu.be/hHzYrmR2Jz4

มูลนิธิธรรมดี ประทีปแห่งความดีเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *