สร้างมหาทานบารมีต่อเนื่อง..ไม่มีที่สิ้นสุด ตักบาตรเติมบุญ มากกว่า 90,000 ชุด

วันนี้…วันพระ?
น้อมบุญให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันค่ะ

วันนี้…วันพระ?
น้อมบุญให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันค่ะ

#สร้างกุศลแห่งทานบารมี
#ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 256
#วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร
ร่วมตักบาตรเติมบุญ ถวายภัตตาหารรวม จำนวน 639 ชุด ยอดรวมสะสม 90,196 ชุด
✨นำไปถวายแด่พระสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

#ตักบาตรเติมบุญ สร้างบุญ เสริมทานบารมี สร้างใจให้เป็นสุข
เมนูสำหรับวันนี้

✨ข้าวแกงคั่วฟักทองใส่ไก่/ไข่ต้ม
✨ข้าวกะเพราไก่ใส่หน่อไม้สด/ไข่ต้ม
✨ข้าวไข่ลูกเขย
✨ก๋วยเตี๋ยวแห้งไก่ฉีก

? หนึ่งคนให้ หลายคนรับค่ะ
?ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
?รูปหน้ากล่องภัตตาหาร

รายนามผู้ร่วมบุญ

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

2 ครอบครัวฉลาดปรุ และกัลยาณมิตร

3 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ

4 คุณวรยส อนุวัตินุโชติกุล

5 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว

6 คุณณัฐมณฑ์ พงศ์สุริยนันท์

7 คุณศิวาพร พงศ์สุริยนันท์

8 คุณฐาปนีย์ เรืองจิรนันท์

9 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา

10 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา

11 นางสาวมยุรี ชวนชม

12 นางสาววชิรา ชวนชม

13 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์-ญาติพี่น้องและบริวาร

14 คุณสุนันท์ สิตานนท์

15 อุทิศให้ ร.ต.ประชุม คล้ายชัง

16 อุทิศให้คุณแม่เพ็ญศรี คล้ายชัง

17 คุณเสวก เทียนบูชา – คุณกรปภา ดิลกเลิศรัตน์

18 อุทิศให้ผู้ล่วงลับครอบครัวเทียนบูชา

19 อุทิศให้ผู้ล่วงลับครอบครัวดิลกเลิศรัตน์

20 คุณสุนิสา ด้วงนุ่ม

21 คุณจิราพรรณ ทองรักขาว

22 นายอาทิตย์ -นางนันทวัน มณีขาว และขออุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อบุญชัย -คุณแม่พริ้มเพรา วินยางกูร

23 น.ส.ธนัชพร มณีขาว และขออุทิศบุญกุศลให้ ปู่ชอุ่ม-ย่าสวาท -ปู่อ่อง มณีขาว

24 คุณศรีนวล สว่างศิลป์

25 คุณเบ็ญจมาศ แต่งสมพลพร้อมลูกหลาน

26 อุทิศให้บุตรคนแรกและด.ญ.จารุณี สหะเดช

27 คุณ ศิริกุล พูลทวีสุข

28 นายปาณัช พูลทวีสุข

29 คุณณหทัย พูลทวีสุข

30 คุณเพ็ญจันทร์+ธัญภา เจียมกรกต

31 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS

32 คุณกฤษณาพร เดชพารินทร์ และหลานชื่ออัยย์

33 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ

34 นายพรเทพ คล่องขยัน

35 คุณศิวนาถ เดชพารินทร์ และบุตร

36 คุณกัลย์วีร์ นิ่มสุวรรณ์ และคุณณภัทร วรวงศ์

37 คุณอรุณรุ่ง ยัญญลักษณ์

38 คุณอุบล ภานุทัศนาภรและครอบครัว

39 คุณเสกสรรค์ สร้อยอุดมและครอบครัว

40 นายสวัสดิ์นางรำไพพวงเกษ

41 คุณพิริยาสินี จุฬาสุวรรณ

42 คุณบงกชภรณ์ ผลาเหิม

43 นางธันยรัตน์ ขาวสิรินันต์

44 ครอบครัวเฮ้งเจริญเลิศ

45 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว

46 คุณสุพรรณี วิภาตะวนิช

47 พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ บุปผเวส

48 อุทิศแด่คุณพ่อประเทือง องค์ศิลป์ และคุณแม่สำรูณ องค์ศิลป์

49 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว

50 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล

51 คุณภักดี เตียเจริญกิจ

52 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ

53 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ

54 อุทิศกุศลให้คุณแม่เสงี่ยมจิตต์ ด่านวิวัฒน์

55 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์

56 คุณวิบูลย์ศักดิ์ – คุณมาลินี – คุณมัลลิกา สิริโยธิน

57 คุณสุภิตา พรมวรณ์

58 คุณประพิศ เกษมสุพัฒน์

59 คุณสุภานิจ บุญพินิจ คุณธวัชชัย พรมวรณ์

60 อุทิศให้ น.พ.ชลิต เกษมสุพัฒน์ และวราวุธ สิริโยธิน

61 คุณวีระชัย พรมวรณ์

62 อุทิศให้ คุณนฤมล ศิริพงษ์ และคุณการุญ ศิริพงษ์

63 คุณนิตยา ฉันทวานิช

64 อุทิศให้คุณอุทัยพรรณ ยิ้มศิริกุล

65 คุณเจริญ ฉันทวานิช

66 คุณชุมพล เตชสุจริตสุนทร

67 คุณปพน ฉันทวานิช

68 คุณสมลักษณ์ เตชสุจริตสุนทร

69 คุณณัชพล ฉันทวานิช

70 คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร

71 คุณจิดาภา ฉันทวานิช

72 คุณบริวัตร เตชสุจริตสุนทร

73 คุณจรูญศรี วันเกิดผล

74 คุณจินดา มากคำ

75 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ

76 อุทิศให้นายสุรการ จุลกาญจน์

77 อุทิศให้นายมนูญ กาญจนสิงห์

78 อุทิศให้นางประเทืองสุข กาญจนสิงห์

79 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)

80 คุณพนธกร เมธาวิชิต

81 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข

82 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์

83 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว

84 คุณศรุดา บุญญรังสรรค์

85 คุณสมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ และคุณชูพันธ์ ชื่นอุไทย

86 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และ ครอบครัว

87 คุณภาวิณี อินทรเสน

88 นางสาวลักษมี จันธิมา ขออุทิศให้แก่ นายจันสุข จันธิมา และ นางบัวแก้ว จันธิมา

89 คุณธีระศักดิ์ อินทรเสน

90 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ

91 คุณอธิคุณ อินทรเสน

92 คุณธนียา-คุณศยามล-คุณพิภู ลอยสุวรรณ

93 คุณอัษฎารัตน์ คูรัตน์

94 นายอภิชาติ นางรุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์และน้องมารวย

95 อุทิศให้นายสมมิตร สุโขชัยยะกิจ

96 คุณดวงแก้ว สมหวัง

97 คุณวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ

98 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ

99 คุณดวงมณี ม่วงศรี

100 คุณนพรัตน์ เมลิสา เฮนรี่

101 คุณชิรารัตน์ แก้วน้ำ

102 คุณกฤษณะ ปอนสันเทียะ

103 คุณวนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม

104 คุณรภัทร เกตุสวัสดิ์

105 ครอบครัว วงษ์อินทร์ /เมฆพยัพ

106 คุณวิเรขา สันตะพันธุ์ และครอบครัว

107 CHW

108 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์

109 STD

110 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย

111 ครอบครัวพูนสิทธิศักดิ์ อุทิศส่วนกุศล ให้ บิดา ญาติ ที่ล่วงลับ

112 คุณพัชรินทร์ ฉัตรทอง และครอบครัว

113 ครอบครัวพูนสิทธิศักดิ์ อุทิศ ให้เจ้ากรรมนายเวร

114 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา

115 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์

116 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา

117 คุณศรินทร พันธุ์โสภา

118 คุณวีรพล นิติชาคร

119 พญ.พัฒนี ศีตะจิตต์

120 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน

121 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน

122 คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล

123 คุณปรีดา- คุณสุทธินาถ วงศ์ตั้งใจและครอบครัว

124 คุณวไลพร ถาวรวันชัย

125 อุทิศบุญให้ นายวิสิษฐ์ นางรุจีวรรณ นายถนอมสัจจ์ เจริญนิตย์ ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

126 นางสาวปวีณณัสม์ ชวนเสนีย์

127 คุณสุปราณี สุโรจน์รัตน์

128 คุณสุวิภา สุโรจน์รัตน์

129 คุณฐิติมา เดียวสุรินทร์

130 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์

131 คุณกนกพรรณ ทองน้อย

132 คุณอรรณพ รุจิพานิช และคุณภูรดา ภคภูมิเกียรติคุณ

133 คุณปิยธิดา พนมฤทธิ์

134 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์

135 คุณทินกร ชูวงศ์

136 คุณเมธินี ชูวงศ์

137 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์ อุทิศแด่คุณพ่อจั้ยฮั้ว แซ่ตั้ง และ ญาติที่ล่วงลับ และ เจ้ากรรมนายเวร

138 อุทิศให้คุณพ่อ โฮกิม แซ่ลิ้ม

139 อุทิศแด่คุณพ่อถวัลย์ คุณแม่อำภา คุณอาสุวรรณ์ และครอบครัว

140 คุณนภาพร วีรวุฒิไกรกุล

141 ถวายหลวงปู่มั่นภูริภัตโต

142 คุณนพมาศ ใจแสน

143 อุทิศแด่ คุณแม่เบญจมาศ ทิพโกมุท คุณพ่อพิศิษฐ์ แก้วกิริยา และ น้องอินดี้ สุภัคพร ดอนอินผล

144 คุณแม่อาเอง แซ่ตั้ง

145 นางสาวสุกัญญา เกษมวิสุทธิ์

146 นางมาลัย ประยงค์พันธ์

147 นางมาลี สุมิตรวสันต์

148 นายสมชาย ประยงค์พันธ์

149 นางสุดารัตน์ กิจสิพงษ์

150 นายสุรกาญจน์ วินยางกูร และครอบครัว

151 คุณชุติมา ดวงพานิช

152 คุณปาวิดา วิวัฒนานนท์พงษ์ อุทิศแด่ นายไพโรจน์ วิวัฒนานนท์พงษ์

153 คุณลักษณา คล้ายแก้ว

154 คุณอนุชา เสรีสุชาติ

155 คุณพ่อแสง นวลศรี

156 คุณยายจ้อย ฟองละมุล

157 คุณแม่ประจวบ นวลศรี

158 นางละเอียด คล้ายมีปาน

159 นายภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์

160 นายกมล เอกอารีศักดิ์

161 นางสาวนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์

162 นาย ทนงศักดิ์ อังคณาวิศัลย์

163 นาง ฐาปณีย์ อังคณาวิศัลย์

164 นาง สำเนียง แซ่ล้อ

165 นางสาว วาริศา อังคณาวิศัลย์

166 นาย กวิน อังคณาวิศัลย์

167 นางจิตรา โชติกวรางกูร

168 คุณนพรัตน์ เมลิสา เฮนรี่

169 คุณพ่อบุญทา มีผล และคุณแม่สมหมาย มีผล

170 คุณศันสนีย์ มีผล

171 นาย​กิตติ​ ไทย​สมบูรณ์​

172 คุณแม่​มะลิ​ ไทย​สมบูรณ์​

173 นาย​ณัฐ​ดิษฐ์​ นิธิ​จิตรา​นันท์​

174 คุณปิยวรรณ จงโชติชัชวาลย์

175 คุณอี้ แซ่ตั้ง

176 คุณภาวัต วงศ์อนุ

177 คุณภาสิกา วงศ์อนุ

178 คุณพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม -คุณ สิรินทร์นาร ศิริชยาพร และครอบครัว

179 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา

180 คุณอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์

181 คุณวจี ทักษณาและครอบครัว

182 พล.ต.ท.สุภธัช – สุดจิตตรา -ธิดาสรวง คำดี และครอบครัวสังวาลย์พจน์

183 คุณศิริลักษณ์ มุสิกะสินธร

184 คุณพรรณอร แพทย์สมาน

185 คุณศรัณยา ศิลปวิทยาดิลก

186 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

187 คุณสรวงกนก พิบูลธรรมนนท์

188 คุณวชิรพันธุ์ คุณณัฐกานต์ คุณภูรินทร์ อนุวัฒน์

189 คุณปิยะวรรณ มิลินทางกูร

190 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์

191 นายสายัณห์ – นางเพ็ญพรรณ์ ระพิพงษ์/ นางจีระนันท์ – ด.ช.โพธิกร คุณาชีวะ

192 อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อพยุง คุณแม่ผ่องตา ปฏิมาประกร

193 คุณศิริพร-คุณสมศรี อัคนิฐานันท์

194 คุณมี -คุณปวีณา ตามคุณ

195 คุณจิตรลดา วัฒนปัญญาสกุล

196 คุณเยาวลักษณ์ ศุภวิรัชบัญชา และ ปิโยพจน์ สูนย์สาทร

197 คุณภุชงค์ ทองสันติ

198 คุณณรงค์ ทองสันติ

199 คุณพัชร์สิตา เชาว์พัชรฉัตร์

200 น.ส.ธนิดา ลุยจันทร์

201 ร.อ.มนัสเทพ บุญพูล

202 คุณมยุรี ปฏิสัมพิทา

203 คุณประชา ปฏิสัมพิท

204 คุณสมบูรณ์ รัตโนทยานนท์

205 คุณพิณมนตราบดี ปฏิสัมพิทา

206 คุณศรัณย์ชัช ฐาปนากรวัฒน์

207 คุณดนิตา ปฏิสัมพิทา

208 น.ส.วิภาพร ดีมั่นคง

209 นายสวัสดิ์ -นางรำไพพวงเกษ

210 คุณมณีรัตน์ ดวงพาณิชอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า

211 อุทิศให้บรรพบุรุษฝ่ายพ่อและแม่ของข้าพเจ้า

212 อุทิศให้แก่เทพเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า

213 คุณสมหมาย​ ตันรัตนากร​

214 คุณผู่ซิ้วเกี้ยว​ แซ่ผู่​

215 อุทิศให้คุณพ่อ​ด่านคี้กว้าง​ แซ่ด่าน​

216 คุณประไพ มิลินทางกูร

217 คุณนพพล – นีลวรรณ มิลินทางกูร

218 คุณปัทมา – ธาวิน ตีวกุล

219 คุณนพพร – อรรณพ มิลินทางกูร

220 คุณวนันธร มิลินทางกูร

221 คุณด.ญ.วริศรา – วฤธจินตนาวัน

222 คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง

223 อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

224 คุณเจตนี สุริยาสิน

225 คุณเกศราภรณ์ ปานงามและครอบครัว

226 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร

227 คุณคุณศศกร มนทิรามาลัยและครอบครัว อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร

228 คุณกมล มนทิรามาลัย

229 คุณพีระพล มนทิรามาลัย

230 คุณพ่อสมศักดิ์ เปรมมณี

231 คุณแม่พรทิพย์ เปรมมณีนันท์

232 นายณัฏฐ์ เปรมมณีนันท์

233 คุณรุจรวี การนา อุทิศให้คุณแม่ประคอง-คุณพ่ออุดม การนา

234 คุณสุรวัฒน์ สกุลมนตรีชัย อุทิศให้ คุณตาหนู-คุณยายปลึ่ม ฉายดำรงค์

235 นางจันทนา ม้าประเสริฐ อุทิศบุญแก่กายสังขาร เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ เทพเทวาประจำตัวและเจ้าเกณฑ์ชะตาชีวิต

236 น.ส. วาสนา ม้าประเสริฐ อุทิศบุญแก่กายสังขาร เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ เทพเทวาประจำตัวและเจ้าเกณฑ์ชะตาชีวิต

237 นางวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแก่กายสังขาร เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ เทพเทวาประจำตัวและเจ้าเกณฑ์ชะตาชีวิต

238 นายยุทธนา เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแก่กายสังขาร เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ เทพเทวาประจำตัวและเจ้าเกณฑ์ชะตาชีวิต

239 น.ส. ชญานิศา เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแก่กายสังขาร เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ เทพเทวาประจำตัวและเจ้าเกณฑ์ชะตาชีวิต

240 คุณอโนมา รักษาสิริ

241 คุณณัตพร นักฟ้อนและครอบครัว

242 นางสาวลัดดา กุลยบุตร

243 วรธันย์ ชื่นสุวรรณ และครอบครัว

244 นางสุมณฑา กิตติธรสมบัติ

245 นายฐิติกร กิตติธรสมบัติ

246 นางสาว เปมิกา กิตติธรสมบัติ

247 อุทิศบุญกุศลให้คุณสุรีย์ หลวงใจ

248 คุณวัลลภา วงศ์บวรศาศวัต อุทิศบุญกุศลให้ นางเปรมฤดี (มุ้ยกู๋) ขอให้ดวงวิญญาณของคุณอาผู้ล่วงลับไปสู่สุคติภูมิ

249 คุณพัชรียา คชประติยุทธ์

250 คุณกนกวรรณ สมบัติเปี่ยม

251 คุณบุศรินทร์ ลัดดาโชติ

252 คุณพรรวินท์ ภูวนันท์สุวสิน

253 คุณวิรัตน์ – คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร

254 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร

255 คุณดารา บุญต่อ

256 พอ.(พิเศษ)ปรีชา น้อยนวล อุทิศให้ คุณพ่อเชย-คุณแม่สังวาลย์ น้อยนวล

257 คุณจีระนันท์ อินทรเสน อุทิศให้ คุณพ่อเจริญ-คุณแม่สมจิตต์ อินทรเสน-เจ้ากรรมนายเวรของ ด.ช.ภัทระ เพ็งมีศรี

258 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัยและครอบครัว

259 คุณธีรพิชญ์+สุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์

260 คุณวรรณกร กีรสว่างพร

261 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว

262 อุทิศให้นางเกษฎาภรณ์และนายวัลลภ พัวพันศิริกุล

263 อุทิศให้นายวิโรจน์ จีรวิทย์ขจร

264 อุทิศแด่คุณแม่กมลวรรณ-คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล

265 อุทิศแด่อาประกอบ อดุลยศิริกุล

266 อุทิศแด่ป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว

267 อุทิศแด่ พี่พรศักดิ์-วัชรินทร์-เพ็ญพรรณ ธนาวัฒน์มงคล

268 อุทิศแด่คุณปู่เป็งหลี แซ่โง้ว-คุณย่าปอจู แซ่แต้

269 อุทิศแด่คุณประสิทธิ์-ไพบุลย์-บุญชู พรมุณี

270 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ

271 นางสาวศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์

272 คุณสุดรัก จรรยาวงศ์

273 คุณมะลิ​ ศิริว​รร​ณวร​วุฒิ

274 คุณณภัค​ ศิริวร​ณ​วร​วุฒิ

275 อุทิศให้​คุณแม่​หงษ์​ แซ่ลี้​

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขอเชิญตักบาตรเติมบุญ วันพระครั้งต่อไป

?ครั้งที่ 257 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน

กราบอนุโมทนาบุญ

สาธุ สาธุ สาธุ

?
?
?


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *