สาเหตุที่ ร.๕ ทรงเลือกเมืองตราดและทรงสละนครวัดให้ฝรั่งเศส

คนไทยจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่า ทำไมร.๕ ทรงทิ้ง
นครวัด ทะเลสาบ และพื้นที่ ๕๐,๐๐๐ ตร.กม.เพื่อแลกกับเมืองตราด ที่มีพื้นที่เพียง ๒,๘๑๙ ตร.กม.เท่านั้น

ชาวไทยทุกคนภูมิใจกันว่า ประเทศของเราไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก แต่ประวัติศาสตร์ก็ต้องจารึกไว้ว่าพี่น้องร่วมชาติของเราในจังหวัดจันทบุรีต้องตกอยู่ใต้การยึดครองของฝรั่งเศสถึง ๑๐ ปี ส่วนจังหวัดตราดยิ่งกว่านั้น ต้องทำพิธีมอบเมืองให้ตกไปรวมอยู่ในอินโดจีนของฝรั่งเศส เป็นเวลา๒ ปี ๖ เดือน

รัชกาลที่ ๕ จึงทรงตัดสินพระราชหฤทัยสละนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และทะเลสาปเสียมราฐ อันกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์เลี้ยงคนได้ทั้งอินโดจีน ซึ่งรวมอยู่ในเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ มีพื้นที่ถึง ๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เพื่อแลกกับเมืองตราด ซึ่งมีพื้นที่เพียง ๒,๘๑๙ ตารางกิโลเมตรคืนมา ก็เพราะทรงเห็นว่าสิ่งมีค่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด ก็คือ “คน”

ทรงรักคนไทยยิ่งกว่าพื้นที่กว้างใหญ่แต่ผู้คนพื้นเมืองเป็นชาวเขมร

พื้นที่ซึ่งทรงสละไปนั้นประชาชนที่อยู่เป็นชาวเขมร แต่ประชาชนในจังหวัดตราดเป็นคนไทย ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๗ ที่เราถูกบังคับให้ทำพิธีมอบเมืองตราดให้แก่ฝรั่งเศส นอกจากยื่นเอกสารต่อกันแล้ว มีการชักธงช้างลงจากยอดเสาหน้าศาลากลางจังหวัด แล้วชักธงชาติฝรั่งเศสขึ้นสู่ยอดเสาแทน ทหารฝรั่งเศสเป่าแตรทำความเคารพนั้น บรรดาข้าราชการไทยที่ต้องไปทำพิธีอันแสนหดหู่นี้พากันน้ำตาซึม รีบหันหลังกลับลงเรือมกุฏราชกุมารกลับพระนคร โดยมีข้าราชการของจังหวัดตราดและเกาะกงอาศัยกลับเข้าพระนครด้วย

จนในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๔๕๐ ในการรับมอบจังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศส พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยศิริ) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเคยเป็นผู้ทำพิธีมอบให้ฝรั่งเศสไว้เมื่อเกือบ ๓ ปีก่อนไปทำพิธีรับมอบด้วยตนเอง

เมื่อตราดกลับเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพี่น้องไทยอีก ราษฎรที่ทิ้งถิ่นมาก็อยากกลับไปสู่ถิ่นเดิม บางคนได้ขายที่ดินไปก่อนที่จะย้ายมา หรือจำนองไว้แล้วปล่อยให้หลุดมือ รัฐบาลก็ช่วยซื้อหรือไถ่ถอนคืนให้ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกเว้นการเก็บภาษีและการเกณฑ์ทหารเป็นเวลาถึง ๕ ปีให้แก่ชาวจังหวัดตราด เป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้ชาวตราดกลับคืนมา

ในขณะที่รัฐบาลสยามรับมอบจังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศสนั้น เป็นเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรป ได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมชาวจังหวัดจันทบุรีและตราด ฉะนั้น ก่อนที่จะเสด็จกลับคืนสู่พระนคร เรือพระที่นั่งมหาจักรีจึงได้แวะที่จังหวัดตราดในเช้าวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐ ครั้นในเวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมพลเรือ ประทับเรือกลไฟที่ทหารเรือจัดถวาย มาถึงปากน้ำจังหวัดตราด แล่นไปตามลำน้ำโดยมีราษฎรโห่ร้องถวายพระพรตลอดสองฝั่งและแจวเรือตามเสด็จ

ณ พลับพลาที่ท่าเรือ มีพระสงฆ์ ๑๕๐ รูปถวายพระพรชัยมงคล และราษฎรมาเฝ้าอย่างล้นหลามด้วยความปิติยินดี พระบริรักษ์ภูธร (ปิ๋ว บุนนาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้อ่านคำถวายพระพรชัยมงคล มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“….อันน้ำใจของประชาชนชาวเมืองตราด เมื่อได้แลเห็นพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้ ความปิติยินดีก็เต็มตื้นเต็มอกไปทั่วหน้า พ้นวิสัยที่จะพรรณนาด้วยถ้อยคำให้ทรงทราบได้ว่า ความยินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้มีแก่ชาวจังหวัดตราดสักเพียงใด ถ้าจะมีที่เปรียบได้ก็แต่ด้วยความยินดีของพระชาลีและนางกัณหา เมื่อได้กลับไปพบเห็นพระเวสสันดรและนางมัทรี…”

พระพุทธเจ้าหลวงมีดำรัสตอบ มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“…ดูกรประชาชนอันเป็นที่รักของเรา ถ้อยคำซึ่งเจ้าทั้งหลายได้มอบฉันทะให้กล่าวเฉพาะหน้าเราเวลานี้ เป็นที่จับใจอย่างยิ่ง สมัยเมื่อเราต้องพลัดพรากเขตแดนอันเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งเราได้ใส่ใจบำรุงอยู่ แลเมื่อนึกถึงประชาชนทั้งหลาย อันเป็นที่รักใคร่คุ้นเคยของเรา ต้องได้รับความเปลี่ยนแปลง อันประกอบไปด้วยความวิบัติไม่มากก็น้อย ย่อมมีความเสร้าสลดใจเป็นอันมาก

เพราะฉะนั้น ครั้นเมื่อได้รับโทรเลขจากเมืองตราดในเวลาที่เราอยู่ในประเทศยุโรป เป็นสมัยที่เรามารวมอยู่กันอีก จึงมีความยินดีอย่างยิ่ง มีความปรารถนาที่จะใคร่มาเห็นเมืองนี้แลเจ้าทั้งหลาย เพื่อจะได้ระงับความลำบากอันใด ซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยความเปลี่ยนแปลง แลเพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่า การทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืดยาวสืบไป

เจ้าทั้งหลายผู้ที่ละทิ้งภูมิลำเนา จะได้กลับเข้ามาถิ่นฐานแลที่ได้เว้นการทำมาหากิน จะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อน แลทวียิ่งขึ้น ซึ่งเจ้าทั้งหลายคิดเห็นว่า เราเหมือนบิดาที่พลัดพรากจากบุตรจึงรีบมาหานั้น เป็นความคิดอันถูกต้องแล้ว ขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้า ดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไป ย่อมยินดีด้วยในเวลาที่มีความสุข แลช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุกข์…”

หลังจากทรงเสด็จเยี่ยมเยียนชาวตราดและจันทบุรีแล้ว ขวัญกำลังใจของประชาชนทั้ง ๒ จังหวัดก็กลับคืนมา มีพลังที่จะประกอบอาชีพสร้างบ้านสร้างเมืองต่อไป

เครดิต : ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(เครดิต … Thai Tribune)

****************

เชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
** ยอดปัจจัย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 1,455,025.21 บาท
สาธุ ?

พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ
หน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 29 เมตร
วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จังหวัดตราด
มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

หลวงปู่ติ๊ก พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตฺโม วัดป่าห้วยลาด
เมตตาเป็นประธานสงฆ์ สร้างตามนิมิตเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน
ของหลวงพ่อขาว พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ เจ้าอาวาสวัดป่าโรงถ่าน

สามารถโอนปัจจัยมาร่วมบุญสร้างพระขาวกลางทะเล
ที่ธนาคารกสิกรไทย
772-2-36292-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อทำนุบำรุงวัดไทยแดนพุทธภูมิ

รับใบอนุโมทนาบัตร ติดต่อ
Official Line มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI

ชมคลิป หลวงปู่ติ๊ก https://youtu.be/hkb95W8KDhs?feature=shared
พระพุทธรูปต้นแบบ https://youtu.be/zuR_8U-0j9Y?feature=shared
บรรยากาศ ปี 2565 https://youtu.be/2Iaw4dZmxxY?feature=shared

ติดต่อ Line @dmgbooks
?099-625-5289
?098-268-6813
?092-956-1145

*รายนามเจ้าภาพมหากฐินและผู้มีจิตศรัทธา*
1.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และครอบครัวทายาท
อดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล
2.คุณทวีศักดิ์ คุณศสุธร สรอดิศัยกุล ผู้รังสรรค์พระสัพพัญญูฯ ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้
3.กัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี และครอบครัวจันทร์เจ้าฉาย
4.คุณวไลพร ถาวรวันชัย คุณกษิรา สิริวันต์ นพ. เสริมพล ขจรรัตนเดช
ผู้จัดงานล่องเรือราชนาวี ครั้งที่ 2 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
317,199.76 บาท
5.คุณวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร 500,000 บาท
6.ทันตแพทย์ทิวา – คุณไอลดา วงษ์ลักษณ์ 100,000 บาท
7.มูลนิธิเทียม โชควัฒนา 100,000 บาท
8.คุณอธิวัฒน์ หงษ์รัตนอุทัย 50,000 บาท
9.คุณศรินทร พันธุ์โสภา 30,000 บาท
10.สยามชัยการไฟฟ้า 26,000 บาท
11.คุณเอวลิน Evelyn เศรษฐภักดี 20,000 บาท
12.คุณชินกิตติ์ สิริวันต์ 20,000 บาท
13.คุณวรกมล เทิดน้ำเพ็ชร์ 15,000 บาท
14.คุณวิชชุดา ไตรธรรม 11,000 บาท
15.ดร.สมพร สืบถวิลกุล 10,000 บาท
(บมจ.ทิพยประกันภัย)
16.คุณประเสริฐ จิรคูณสมบัติ 10,000 บาท
17.คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล 10,000 บาท
บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จำกัด
18.คุณอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ISAT 10,000 บาท
19.คุณพัชรี จากอารียาพร๊อพเพอร์ตี้10,000 บาท
20.คุณอัญชลี อุดมรักษ์ 10,000 บาท
21.นางสาวพรรวี มโนมัยอุดม 10,000 บาท
22.คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี 10,000 บาท
23.คุณมณีรัตน์ เหล่าวณิชย์วิทย์ 10,000 บาท
24.นางสาววิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา 10,000 บาท

*ตามจิตศรัทธา*
1.คุณวิศรุตา กลิ่นอภัย 8,888 บาท
2.คุณกรณ์รวี ฐิติอมรวิทย์ 5,555 บาท
3.คุณศยามล วิชุภากรณ์กุล 5,000 บาท
4.คุณณัชชา นิธิศโสภณ 5,000 บาท
5.คุณวิไล ตั้งสิน 5,000 บาท
6.คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 5,000 บาท
7.มูลนิธิ คิดดี พูดดี ทำดี 5,000 บาท
8.คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ 5,000 บาท
9.คุณสิริพิชญ์ เตชะไกรศรี 5,000 บาท
10.คุณธนัญธร ปัญเจียง 5,000 บาท
11.คุณเกล็ดดาว 5,000 บาท
12.พล.ต.อ บุญทิน – สุขสงบ วงศ์รักมิตร 5,000 บาท
13.คุณแดน-คุณแพรดาว 5,000 บาท
14.นายอดุลย์ ดาราธรรม 5,000 บาท
15.นายสืบสาย ดาราธรรม 5,000 บาท
16.นายชัยวัฒน์ ธาตุวิเศษ 5,000 บาท
17.นายเสรี สหะโชค 4,000 บาท
18.พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุวรรณ 3,000 บาท
19.คุณสุชิต ริ้วจรูญ 3,000 บาท
20.คุณธัญญารัตน์ สกุลดีเลิศ 3,000 บาท
21.นางอโนทัย 3,000 บาท
22.คุณธนัชพร เอ็งอุทัยวัฒน์ 2,000 บาท
23.คุณศิริวรรณ พานิชตระกูล 2,000 บาท
24.คุณเรวดี ธิติธำรงชัย 2,000 บาท
25.คุณธนาสัน ศักดิ์ชื่นยศ 2,000 บาท
26.คุณวิชชุดา กัจฉปานันท์ 2,000 บาท
27.คุณบุญรัก เลิศทรัพย์ขจร 2,000 บาท
28.พล.ต.ท. ดร. นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ 2,000 บาท
29.ครอบครัวทรงพล-ชนิดา 2,000 บาท
30.คุณนิภาพร วิบูลยจักร์ 2,000 บาท
31.คุณจำลอง สิงห์โตงาม 2,000 บาท
32.คุณอภิชญา เอนกสัมพันธ์ 2,000 บาท
33.นายวศิน สกุลพิเชฐรัตน์ 2,000 บาท
34.ดร.แตน และครอบครัว 2,000 บาท
35.คุณนภารัตน์ คิ้วศุภกร 2,000 บาท
36.คุณมนรัตน สุภาคารม 2,000 บาท
37.น.ส. ฐิติตา จียาศักดิ์ 2,000 บาท
38.คุณแสงเดือน จตุรงคสัมฤทธิ์ 2,000 บาท
39.คุณสุจินตนา ธรรมนันท์ 2,000 บาท
40.คุณจิตสุภาณัฏฐ์ อธิจิตโภคิน 2,000 บาท
41.น.ส.เกศกมล สุนทรกวีกิจ 2,000 บาท
42.คุณนาถนิษฐา 1,500 บาท
43.น.ส.กนกพร เสาร์ทอง 1,500 บาท
44.คุณทิว โกธรรม 1,500 บาท
45.คุณรัตนา ห่านทอง 1,300 บาท
46.คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1,000.09 บาท
47.คุณพิชชา ตฤดียะถาวร 1,000 บาท
48.คุณอธิศกิตติ์ 1,000 บาท
49.คุณกรรณิการ์ ดีเจริญ 1,000 บาท
50.คุณจิตราวิมนต์ พร้อมครอบครัว 1,000 บาท
51.คุณเยาวเรศ เมตตาจิตร 1,000 บาท
52.คุณพิริยดา เวสสุวรรณ 1,000 บาท
53.คุณธมนธร 1,000 บาท
54.คุณมยุรี เพชรเจริญ 1,000 บาท
55.คุณวีรชัย จางวิบูลย์ 1,000 บาท
56.คุณธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ 1,000 บาท
57.คุณชญานิษฐ์ ดุลยเกษม 1,000 บาท
58.คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1,000 บาท
59.คุณบุษกร หินอ่อน 1,000 บาท
60.น.อ.(ญ)สุรีย์วรรณ วรรณพินิจ 1,000 บาท
61.พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ 1,000 บาท
62.ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 1,000 บาท
63.คุณธีระวิทย์ ลิ่มรัตนธนากุล 1,000 บาท
64.คุณวัชรินทร์ ราชนุเคราะห์ 1,000 บาท
65.คุณพลัช ไพนุพงศ์ 1,000 บาท
66.คุณพาณี สีตกะลิน 1,000 บาท
67.คุณสมชาย พัชตระชัย 1,000 บาท
68.คุณปิยาอร จงศุภนิมิต 1,000 บาท
69.คุณมณธิดา ไทยสา 1,000 บาท
70.คุณอนุวัตร ผลบุณยรักษ์ 1,000 บาท
71.คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์ 1,000 บาท
72.คุณชวินท์ วิมลพิทยารัตน์ 1,000 บาท
73.คุณชำนาญ เย็นฉ่ำและครอบครัว 1,000 บาทน
74.นายดนุพล สุวรรณ นางวารุณี บุญหลง 1,000 บาท
75.Mr.Lim Pack Hoi 1,000 บาท
76.คุณกรนด หัสดินไพศาล 1,000 บาท
77.นางสาวกฤวิสรา ธนเพิ่มพร 1,000 บาท
78.ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 1,000 บาท
79.นายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์ 1,000 บาท
80.คุณกฤษฎา สหเวชชภัณฑ์ 600 บาท
81.คุณกรกานต์ วรรณโกมล 600 บาท
82.คุณโศภิต แตงชัยภูมิ 600 บาท
83.นายณรัชต์ แก้วจอมแปง และ นางสาวศิชชญกาญจน์ แสนเมือง 600 บาท
84.คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร 550 บาท
85.คุณพรพิมล เทียนชัยกุล 500 บาท
86.คุณผุสดี เทพารักษ์ 500 บาท
87.คุณพรรษวรรณ 500 บาท
88.คุณประนอม 500 บาท
89.คุณกรวิกา ศิริวัฒนโดม 500 บาท
90.คุณพิมพกานต์ ไชยสังข์ 500 บาท
91.คุณสิรินาฎ ภคบัณฑุ 500 บาท
92.คุณนารี ซุ้นหั้ว 500 บาท
93.นายไกรวิน โป๊ะเปี่ยมลาภ 500 บาท
94.นางสาวมนัญญา ไข่นาค 500 บาท
95.นางสาวสุนทรีย์ คุณธรรมสถิต 500 บาท
96.นางสาวมนัญญา ไข่นาค 500 บาท
97.คุณปิยะวรรณ มานะกุล 500 บาท
98.คุณอรไท ษัฏเสน 500 บาท
99.คุณประภัสสร พรหมสุวรรณศิริ 500 บาท
100.คุณสุเมธา เอนกสัมพันธ์ 500 บาท
101.คุณสุรีย์ แสงสว่างวัฒนะ 500 บาท
102.คุณกรรณิการ์ ฤกษ์อุโฆษ 500 บาท
103.นายชัยวัฒน์ ตรีพรชัยศักดิ์ 500 บาท
104.คุณชลิดา นิลทะละ 500 บาท
105.น.ส.ธัญญชัช ณธัชพงศ์ 500 บาท
106.คุณสุชิรา ภูริเทเวศร์ 500 บาท
107.คุณพนธกร เมธาวิชิต 500 บาท
108.คุณสาวิกา สายกลางดี 500 บาท
109.นายพรโรจน์ พัชรินทร์ตนะกูล 500 บาท
110.คุณพุทธชาด เลี้ยงรื่นรมย์ 500 บาท
111.คุณจารุภา ยินดีเหมาะ 499 บาท
112.คุณสมพร ด่านมะณี ครรชิต ฐานิสโร 299 บาท
113.คุณสุกัญญา แซ่ซื้อ 299 บาท
114.นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา 250 บาท

ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลธรรมทั้งปวง
โปรดมารวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลานุภาพแห่งธรรม
ดลบันดาลประทานพรให้ท่านถึงพร้อมด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์
มงคล สมบูรณ์พูนผล ทั้งกายและใจตลอดไป

สาธุ ? สาธุ ? สาธุ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *