อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมสร้าง #มหาทานบารมี

ธรรมดีปันสุขให้น้อง ถวายสังฆทานเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น ถวายเป็นพุทธบูชา
และมอบให้กับเด็กๆ 400 คน สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค)
โดยพระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธัมมฺธโร ครูบาแจ๋ว
พระอาจารย์ทองสุข (พระเรวัติ สุปภาโต) และคณะสงฆ์
เมตตารับบาตรเที่ยงคืน ตักบาตรเพ็ญพุธ ถวายหลวงปู่พระอุปคุต
วิหารหลวงปู่ฯ สะพานสราญวิถี อ่าวประจวบคีรีขันธ์
วันเพ็ญพุธแรก ปี 2566 วันที่ 4-5 เมษายน
เชิญร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
☎️ 097-2562599

กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน
1. ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2. พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
3. นายยุทธศักดิ์ ศุภรสหัสรังสี และครอบครัว
4. คุณทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
5. คุณสันติ คุณจารุวรรณ
6. คุณสุดารัตน์
7. คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
8. คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล และคุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจา
9.คุณนันทรัตน์
10. คุณจิตสุภา
11. สุรีย์ ถ้ำอมร
12.คุณวิเรขา
13.คุณกรรณภรณ์
14. คุณทองใบ
15. คุณณธษา อัตตนนท์
16. คุณประไพศรี
17. คุณนารี
18. คุณกัลยวีร์
19. คุณสิรินทร์นารถ
20. คุณยุทธนา คุณโสภาพรรณ ถิระปรารมณ์ และครอบครัว
21. คุณชลอ นิสภานนท์
22. คุณปิยธิดา พนมฤทธิ์
23. คุณสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล
24. คุณเสาวนีย์ จิตโสภีพงษ์
25. คุณรีนา พัฒนสุรรณา
26. คุณแฉล้ม-คุณสุมาลี รอรั้ง
27. คุณนพวรรณ วชิราภิวัธน์
28. คุณณธษา อัตตนนท์
29. คุณศรินทร พันธุ์โสภา
30. คุณกนิษฐา เรืองศรี
31. คุณชบาไพร พูลเวช
32. ไม่ประสงค์ออกนาม
33. คุณบุษกร จารุวชิราธนากุล
34. คุณศรีมาศ จำปีรัตน์
35. พิมพ์ชนก วิลรัฐเสถียร
36. คุณพิมพกานต์
37. คุณประนอม
38. คุณพิสชาภรณ์
39. คุณสุนิสา
40. คุณอารีย์ ระจิตรัตนะ
41. คุณเกรียงไกร ฐานิกเกษตร
42. คุณสุภิตา พรมวรณ์
43 คุณกนกพร เรียบร้อยเจริญ
44 คุณพัชรินทร์ ทองใบหนา
45 คุณวรวรรณ ไชยมี
46 คุณพัทธนันท์ สัทธาพงษ์
47 คุณดาวเรือง เจนไชยวัฒน์
48 คุณวิภา พัชตระชัย
49 คุณสมชาย พัชตระชัย
50 คุณสมศรี หอมแสงประดิษฐ
51 คุณมีนา ลีลาวัฒนสุข
52 คุณพรทิพย์ จงสืบโชค
53 คุณสมลักษณ์ ตรีมังคลายน
54 คุณสุมาลี สุโขชัยยะกิจ
55 คุณสุณี สุโขชัยยะกิจ
56 คุณธัญญารัตน์ สกุลดีเลิศ
57 คุณปิยะวัฒน์ สกุลดีเลิศ
58 คุณสรัญรัชต์ ตรีรุ่งเจริญ
59 คุณนารินทิพย์ ท่องสายชล
60 คุณสิริกร เลิศลัคธนาธาร
61 คุณพัชริน ธนชัยสิทธิ์
62 คุณฉันทวรรณ เลิศสิทธิพันธ์
63 คุณจินดา มากคำ
64 คุณฐิติมา ตัญฑโญภิญ
65 คุณบุญรัก เลิศทรัพย์ขจร
66 คุณสมใจนึก บุตรี
67 คุณพัชรี ชูจันทร์
68 คุณสุเมธา เอนกสัมพันธ์
69 คุณอิศเรศ วินิจฉัยกุล
70 คุณวไลพร ถาวรวันชัย
71 คุณกษิรา สิริวันต์
72 คุณสรัลรัศ จิระมงคลลาภ
73 คุณณัฐกฤตา พรหมสวัสดิ์
74 คุณกรวรรณ วังสถาพร
75 คุณพัทธนันท์ เหลาทอง
76 คุณอภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี
77 คุณวรินทร จีรบุณย์
78 คุณสำเนียง วงสถาพรสกุล
79 คุณนวิญญา ยศสมแสน
80 คุณพรอุษา เศรษฐวัฒน์
81 ด.ช.วัฒนเศรษฐ์ เศรษฐวัฒน์
82 คุณปานทิพย์ เศรษฐวัฒน์
83 คุณสิรินทร์วดี เลขวัต
84 คุณวาสนา เลขวัต
85 คุณมณฑลี แย้มมีศรี
86 คุณวิลาสินี แก่นทับทิม
87 คุณชลธิชา ทองประภาสกุล
88 คุณสมใจ ทองประภาสกุล
89 คุณประไพ อุตตมานุรักษ์
90 คุณสุจิตรา รุ่งเกียรติรัตน์
91 คุณหทัยภัทร รุ่งเกียรติรัตน์
92 คุณสุรเกียรติ รุ่งเกียรติรัตน์
93 คุณอรพรรณ พุทธวงษ์
94 คุณกันตพัฒน์​ ​เจีย​รุ่งเรือง​กิจ
95 คุณกิตติ ไทยสมบูรณ์

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป
กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *