เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จเป็นองค์ประธาน
พิธีฉลองวันพระพุทธศาสนานานาชาติ ประจำปี 2567
The Royal Grand Hall of Buddhism
นาลันทา มหาวิหาร
วัด Nenbutsushu เมืองเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย เข้าร่วมงาน
โดยมีประมุขสงฆ์ และราชวงศ์จากประเทศต่างๆเข้าร่วม
พระเดชพระคุณ หลวงพ่อ ดร.เกียวเซ เอ็นชินโจ
ผู้ก่อตั้งวัดเน็นบุตสึชู ซัมซุงโปซัน มุเรียวจุจิ
ผู้ก่อตั้งการประชุมสุดยอดผู้นำพุทธโลก
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
มูลนิธิธรรมดี
Line @dfoundation
8 เมษายน 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *