เชิญร่วมเดินทางตามรอยพระราชา

ชมคลิปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ครั้งที่ผ่านมา

ศึกษาโมเดลความสำเร็จของเกษตรกรที่สร้างตัวเอง
จนเป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์บริการการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย
มูลนิธิชัยพัฒนา จ.กาญจนบุรี
* ถอดรหัสโมเดลความสำเร็จของเกษตรกร
* ชมไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
* ลงมือปลูกมะลิ
📕โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 26
🗓วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (2 วัน 1 คืน)
เปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหารองค์กร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชา เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พร้อมแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทย ต่อยอดสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ UN SDG 2030
สมัครที่ https://bit.ly/3wODaRX
☎️ เนยหอม 099-397-5333 และแอม 096-145-3515

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *