๑ ความดีล้านความหมาย มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ แก่บุคคลที่สมควรได้รับ

๑ ความดีล้านความหมาย
การทำความดีที่ยิ่งใหญ่ คือ การเป็นผู้ให้ โดยไร้ตัวตน ไม่หวังผลตอบแทน
มูลนิธิธรรมดีได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบของสังคมที่สมควรได้รับหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด การทำความดีด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ เพื่อนมนุษย์ สืบต่อไป

ลำดับที่ 1 มอบหนังสือให้กับ  คุณบิณฑ์  บรรลือฤทธิ์
ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู
คอยช่วยเหลือผู้คนจากการเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูกว่า 30 ปี

ลำดับที่ 2 มอบหนังสือให้กับ พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา
ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับประชาชนผู้ติดเชื้อ Covid – 19

ลำดับที่ 3 มอบหนังสือให้กับ อาจารย์ ระฐาพัชร์ พิชิตศิลปะธำรง
อาจารย์ผู้สร้างรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 หลากหลายผลงาน ได้อย่างวิจิตร งดงาม

ลำดับที่ 4 มอบหนังสือให้กับ คุณพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร
ผู้ร่วมบุญสร้างสุคติสถาน วัดชลประทานรังสฤษฏ์

ลำดับที่ 5 มอบหนังสือให้กับ คุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ
ผู้จัดทำศูนย์พักคอย ผู้ป่วย โควิด 19

ลำกับที่ 6 มอบหนังสือให้กับ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ
ก่อตั้งมูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อช่วยเหลือสังคม

ลำดับที่ 7 มอบหนังสือให้กับ คุณเสาวนีย์ จริยานุวัตร
ผู้ร่วมบุญสร้างสุคติสถาน วัดชลประทานรังสฤษฏ์

ลำดับที่ 8 มองหนังสือให้กับ คุณฤทธิ์ และคุณยุพิน ธีระโกเมน
มอบอาหารกล่องกว่า 300,000
กล่องช่วยเหลือคนในวิกฤติ Covid – 19

ลำดับที่ 9 มอบหนังสือให้กับคุณสายธาร นิยมการณ์

สำหรับการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ Covid -19

ลำดับที่ 10 มอบหนังสือให้กับคุณสุเฑพ ศิลปะงาม

สำหรับการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ Covid -19

ลำดับที่ 11 มอบหนังสือให้กับคุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์

นักแสดงผู้ช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ Covid -19

ลำดับที่ 12 ถวายหนังสือให้แก่ พรนะครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวำโส)

พระผู้ช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด

ลำดับที่ 13 ถวายหนังสือให้แก่ พลอากาศตรีหญิงอิศรญา สุขเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพล ผู้ช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด

ลำดับที่ 14 มอบหนังสือให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีธนัท ชัชวาลย์

นักแสดงผู้ช่วยเหลือผู้คนในสถานการณ์ Covid 19

ลำดับที่ 15 มอบหนังสือให้แก่ คุณอั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

นักแสดงผู้ช่วยเหลือผู้คนในสถานการณ์ Covid 19

ลำดับที่ 16 มอบหนังสือให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องวัคซีน ในสถานการณ์ Covid 19

ลำดับที่ 17 มอบหนังสือให้แก่ คุณกนก รัตนวงศ์สกุล

ผู้ประกาศข่าว Top News ผู้เสนอข่าวเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่ 18 มอบหนังสือให้แก่คุณธีระ ธัญไพบูลย์

ผู้ประกาศข่าว Top News ผู้เสนอข่าวเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่ 19 มอบหนังสือให้แก่คุณวิทเยนทร์ มุตตามระ

ผู้ประกาศข่าว Top News ผู้เสนอข่าวเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่ 20 มอบหนังสือให้แก่คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

ผู้ประกาศข่าว Top News ผู้เสนอข่าวเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่ 21 มอบหนังสือให้แก่คุณสันติสุข มะโรงศรี

ผู้ประกาศข่าว Top News ผู้เสนอข่าวเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่ 22 มอบหนังสือให้แก่คุณอัญชะลี ไพรีรัก

ผู้ประกาศข่าว Top News ผู้เสนอข่าวเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

# ๑ ความดีล้านความหมาย

# มูลนิธิธรรมดี

# การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *