๑ ความดีล้านความหมาย มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ แก่บุคคลที่สมควรได้รับ

๑ ความดีล้านความหมาย
การทำความดีที่ยิ่งใหญ่ คือ การเป็นผู้ให้ โดยไร้ตัวตน ไม่หวังผลตอบแทน
มูลนิธิธรรมดีได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบของสังคมที่สมควรได้รับหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด การทำความดีด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ เพื่อนมนุษย์ สืบต่อไป

ลำดับที่ 1 มอบหนังสือให้กับ  คุณบิณฑ์  บรรลือฤทธิ์
ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู
คอยช่วยเหลือผู้คนจากการเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูกว่า 30 ปี

ลำดับที่ 2 มอบหนังสือให้กับ พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา
ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับประชาชนผู้ติดเชื้อ Covid – 19

ลำดับที่ 3 มอบหนังสือให้กับ อาจารย์ ระฐาพัชร์ พิชิตศิลปะธำรง
อาจารย์ผู้สร้างรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 หลากหลายผลงาน ได้อย่างวิจิตร งดงาม

ลำดับที่ 4 มอบหนังสือให้กับ คุณพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร
ผู้ร่วมบุญสร้างสุคติสถาน วัดชลประทานรังสฤษฏ์

ลำดับที่ 5 มอบหนังสือให้กับ คุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ
ผู้จัดทำศูนย์พักคอย ผู้ป่วย โควิด 19

ลำกับที่ 6 มอบหนังสือให้กับ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ
ก่อตั้งมูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อช่วยเหลือสังคม

ลำดับที่ 7 มอบหนังสือให้กับ คุณเสาวนีย์ จริยานุวัตร
ผู้ร่วมบุญสร้างสุคติสถาน วัดชลประทานรังสฤษฏ์

ลำดับที่ 8 มองหนังสือให้กับ คุณฤทธิ์ และคุณยุพิน ธีระโกเมน
มอบอาหารกล่องกว่า 300,000
กล่องช่วยเหลือคนในวิกฤติ Covid – 19

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *