🌟การสั่งสมบุญ นำซึ่งความสุขมาให้🌟🙏วันนี้..วันพระ✨พรรษาแห่งการตื่นรู้✨

❤️เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการให้❤️
มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร

ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 186
✨วันพระที่ 26 สิงหาคม 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ราดหน้าอกไก่ใส่เห็ดหอม
🌟ข้าวไก่กระเทียม /ไข่ต้ม
🌟ข้าวกระเพราไก่ใส่หน่อไม้หวาน / หมูยอ

วันนี้ 619 กล่อง
ยอดรวมสะสม 46,647 กล่อง

ถวายภัตตาหารแด่ท่านพระครูมงคลกิตติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

ทั้งนี้จะส่งมอบต่อให้น้องๆ โรงเรียนวัดปทุมฯ

#หนึ่งคนให้ หลายคนรับค่ะ
อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ 🙏🙏🙏

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
4 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
5 นายวรยส อนุวัตินุโชติกุล
6 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
7 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
8 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
9 เสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ อุทิศแด่คุณพ่อประเทือง และคุณแม่สำรูญ องค์ศิลป์
10 คุณสุทธินาถ วงศ์ตั้งใจ และครอบครัว
11 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์
12 คุณสุชาติ-คุณพจนี สฤษดิชัยนันทา
13 นพ.มั่น อุดมพาณิชย์และครอบครัว
14 คุณละมัย ลี้ประเสริฐและครอบครัว
15 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
16 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
17 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรีอรุณไพโรจน์
18 อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
19 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
20 คุณภารดี สุวรรณน้อย
21 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
22 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
23 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
24 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
25 คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
26 คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
27 คุณนิตยา ฉันทวานิช
28 คุณเจริญ ฉันทวานิช
29 คุณปพน ฉันทวานิช
30 คุณณัชพล ฉันทวานิช
31 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
32 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
33 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
34 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
35 ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
36 พญ.พัฒนี ศีตะจิตต์
37 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
38 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
39 คุณวไลพร ถาวรวันชัย
40 คุณจินดา มากคำ
41 คุณธัญภา เจียมกรกต
42 คุณเสนีย์ กฤติยาดิศัย
43 คุณสุนีย์ กฤติยาดิศัย
44 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
45 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
46 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
47 คุณนารี ชีวะอิสระกุล และ คุณบัณฑูร เอกบัณฑิต
48 นายสุรการ จุลกาญจน์
49 นางศิรินันท์ จุลกาญจน์
50 น.ส.สิริภา จุลกาญจน์
51 น.ส.ปานจิต จุลกาญจน์
52 นายชลฤทธิ์ กีรติกสิกร
53 ด.ช.ชุณห์ กีรติกสิกร
54 นายอาทร พิทันโชติ
55 นางมยุรี พิทันโชติ
56 น.ส.รัชนี พิทันโชติ
57 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
58 คุณนัยนา อริยะจรรยาและครอบครัว
59 อุทิศแด่คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข
60 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
61 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
62 นางอนิสา​ ถาวร​ลัญฉ์
63 ​นายชินไตร​ ถาวรลัญฉ์​
64 นายไชยสิน​ ถาวรลัญฉ์​
65 นายพีรวัส​ ถาวรลัญฉ์​
66 นายสุกิจ​ เวสารัชชานนท์
67 อุทิศแด่นางกัลยา​ เวสารัชชานนท์
68 คุณจิราพรรณ ทองรักขาว และครอบครัว
69 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา สหเวชชภัณฑ์
70 Supparatch Piyawatcharapun & William E. Heinecke
71 คุณพนธกร เมธาวิชิต
72 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
73 อุทิศให้ นายถวิลและบังอร บุญญรังสรรค์
74 คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์และครอบครัว
75 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
76 คุณพ่อครองศักดิ์ แม่ชูศรี ยายเหลี่ยม
77 นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม และครอบครัว
78 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
79 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์ อุทิศให้ คุณพ่อจั้ยฮั้ว แซ่ตั้ง
80 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
81 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี-คุณมัลลิกา สิริโยธิน
82 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
83 อุทิศให้คุณแม่ กมลวรรณ อดุลยศิริกุล
84 อุทิศให้คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล-อุทิศให้คุณป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
85 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศให้คุณแม่จำรัส แก้วหนองโพธิ์
86 นางจันทนา ม้าประเสริฐ อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
87 น.ส.วาสนา ม้าประเสริฐ อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
88 นางวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
89 นายยุทธนา เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
90 น.ส.ชญานิศา เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
91 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
92 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ ครอบครัวและญาติพี่น้อง
93 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
94 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
95 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
96 คุณดวงกมล และ Claude OEUVRAY
97 นายครองศักดิ์ วงษ์อินทร์ และนางชูศรี เมฆพยัพ
98 คุณดวงแก้ว สมหวัง
99 ถวายโดยสรวีร์ มุทุตานนท์และครอบครัว
100 คุณวิภา โฆษิตบันเทิง
101 ขออุทิศส่วนกุศลให้ นายบุญชัย นางพริ้มเพรา วินยางกูร
102 ขออุทิศส่วนกุศลให้ นายสนิท ธรรมวิวัฒน์
103 อุทิศบุญกุศลแด่​ นาง​ สุนันทา​ นิติสุนทรางกูร​ มารดาผู้ล่วงลับ
104 ขออุทิศบุญกุศลแด่​ นาย​ประสงค์​ นิติ​สุนท​รางกูร​ บิดาผู้ล่วงลับ
105 นาง​ มนต์สินี​ ธนโชติวิเศษ​ และ​ นาย​ วิศณุ​ เจริญวิเศษกรณ์
106 คุณอุบล ภานุทัศนาภร และครอบครัว
107 น.ส.วรรณกร กีรสว่างพร
108 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
109 นายสายัณห์ – นางเพ็ญพรรณ์ ระพิพงษ์
110 คุณสมสวาท ภูตระกูล อุทิศให้แก่บิดามารดาและญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
111 คุณบุญตา เวียงสันเทียะ อุทิศให้แก่บิดามารดาและญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
112 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
113 คุณจุฑามาศ ผ่อนพัก
114 คุณสุรภา พุกกะรัตน์
115 คุณทิพวัลย์ เมธาวิชิต
116 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
117 คุณพิริยาสินี จุฬาสุวรรณ
118 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
119 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
120 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
121 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
122 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
123 คุณโชติกา ปิยะนาวิน
124 ถวิล-บังอร บุญญรังสรรค์
125 น.ส. ดวงกมล ใจผ่องใส
126 ครอบครัวคล้ายชัง ขออุทิศส่วนกุศลให้ ร.ต.ประชุม คล้ายชัง(บิดา),ญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว,เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติทุกท่าน
127 คุณแสงประภาศรี​ ศิริน​ภาพร​
128 คุณรักชนนท์ จนิตส์
129 คุณอารีรัตน์ เจริญลา
130 คุณอุทัยวรรณ เดชสมฤทธิ์ฤทัย
131 นาย ชุมพล สกุลอำนวยชัย
132 นาง ฐิติกาญจน์ สกุลอำนวยชัย
133 นางสาว อภิญญา สกุลอำนวยชัย
134 นาย ธรณ์เทพ สกุลอำนวยชัย
135 นางสาว วริษา สกุลอำนวยชัย
136 คุณวริณศาฏ์ ปริญญานุสรณ์
137 คุณจินต์ขจี นราสินประดิษฐ์
138 คุณเทียนไชย
139 ครูสุพิน นิมิปาล
140 คุณอุทัยพร กวีสุนทรเสนาะ
141 คุณนพเก้า เรืองทวีป
142 คุณนภา แซ่สู
143 คุณณัฐฐาวดี เรืองทวีป
144 น.ส.มยุรี ชวนชม และน.ส.วชิรา ชวนชม
145 คุณนิรมล นิ่มการุญ
146 คุณวิมลมาศ นิ่มการุญ
147 คุณจิรัชญา นิ่มการุญ
148 คุณรวิวรรณ ผลอนันต์
149 บจก.อายส์เทค
150 คุณนิตยา พันธุ์ทอง น้องนิพา ฟักสุวรรณและครอบครัว
151 คุณสายใจ อ่อนชำนิ และครอบครัว
152 คุณวสุธันย์ อ่อนชำนิ
153 คุณอรรณพ รุจิพานิช
154 คุณภูรดา ภคภูมิเกียรติคุณ
155 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
156 นายอาทิตย์ ชีวณิชชากร – นางสาวขวัญเรือน วงษ์ไทย
157 คุณชนิดาภา ภวะนันท์
158 คุณรัชฎา จริยะวรกุล
159 บริษัท อาร์เจ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
160 คุณดวงใจ ภู่เชี่ยวชาญวิทย์และครอบครัว
161 คุณแม่อาเอง แซ่ตั้ง
162 คุณศรัณยา ศิลปวิทยาดิลก
163 คุณเพิ่มพูน เพชรพริ้ม และคุณเซฟ
164 คุณชนิษฐ์กุณช์ เพชรพริ้ม
165 คุณภิสรินธันญ์ เพชรพริ้ม
166 อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อสมนึก เพชรพริ้ม คุณแม่สมใจ ยอดมณี
167 อุทิศบุญกุศลบุญให้บิดามารดา ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวร ทุกท่านทุกภพทุกชาติ
168 นางสาว ปวีณณัสม์ ขวนเสนีย์
169 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
170 อุทิศให้นายเหรียญ -นางหลิ่น มุทุตานนท์
171 อุทิศให้กับเทพเทวดาที่คุ้มครอง
172 นายอาทิตย์ มณีขาวและครอบครัว
173 ขออุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อบุญชัย-คุณแม่พริ้มเพรา วินยางกูร และคุณพ่อชอุ่ม-คุณแม่สวาท มณีขาว
174 นายนฤดม นางสุภารัตน์ นสสุพิชญา โรจนะหัสดิน เทวดารักษาตน เจ้ากรรมนายเวร
175 คุณชิสาสด วรรณชาติและครอบครัว
176 นางสุจิตรา รุ่งเกียรติรัตน์ อุทิศบุญกุศลให้ นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเกียรติรัตน์
177 น.ส.อริญชยา รุ่งเกียรติรัตน์ อุทิศบุญกุศลให้ นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเกียรติรัตน์
178 น.ส.ธวัลหทัย รุ่งเกียรติรัตน์ อุทิศบุญกุศลให้ นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเกียรติรัตน์
179 นายสุรเกียรติ รุ่งเกียรติรัตน์ อุทิศบุญกุศลให้ นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเกียรติรัตน์
180 น.ส.หทัยภัทร รุ่งเกียรติรัตน์ อุทิศบุญกุศลให้ นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเกียรติรัตน์
181 คุณมะลิ ศิริวรรณวรวุฒิ
182 คุณกานต์​พิชชา ศิริวรรณวรวุฒิ
183 ครอบครัว​ ศิริวรรณ​วรวุฒิ
184 คุณรัชนี ทวนนวรัตน์
185 คุณสมลักษณ์ ทวนนวรัตน์
186 คุณสมคิด ทวนนวรัตน์
187 สมสวาท ภูตระกูล
188 บุญตา เวียงสันเทียะ
189 ขออุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาและญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
190 นางเขมจิราและนายโชติรส พันธุ์โภคาครับ
191 วรรณา งามณรงค์กิจ
192 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
193 น.ส.กฤติมา ยิ้มจันทร์
194 ครอบครัวโมทนาลัย และครอบครัวจันทรจรูญ
195 คุณลักษณา คล้ายแก้ว
196 คุณอนุชา เสรีสุชาติ
197 คุณจักรี อดุลนิรัตน์
198 คุณเกศราภรณ์ ปานงาม
199 คุณฉัตรพร หาระบุตร และคุณจตุภูมิ ภูมิบุญชู
200 คุณจรรยารักษ์ สุวพันธ์
201 คุณแม่สมจิตต์ อินทรเสน
202 คุณอธิคุณ อินทรเสน
203 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ
204 คุณวิภาทิพย์- คุณสรวีย์ ธรากรเรืองโรจน์
205 คุณสมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ และ คุณชูพันธ์ ชื่นอุไทย
206 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ อุทิศให้คุณป้าวัชรี นามวงษา
207 คุณวิสุทธิ์+คุณภาณิญ+คุณพิชญ์ณัฐ กว้างคณานุรักษ์ จึงไพศาล
208 คุณวลัยพร จึงไพศาล
209 อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อจีรศักดิ์ และคุณแม่ณัฐมน พรธนาสวัสดิ์
210 คุณกฤษณาพร เดชพารินทร์(แม่)
211 คุณศิวนาถ เดชพารินทร์
212 คุณเปรมจิต เจียมเจริญเดช
213 คุณโสธิดา เตชสุจริตสุนทร และคุณชัยยศ เรืองสกุลราช
214 อุทิศบุญให้คุณพ่อบุญจาง โรจนสโรจน์
215 คุณแม่เพียงเพ็ญ โรจนสโรจน์
216 นางยุพา ฉายะวาณิชย์ กับนางสาวนุชนาถ ฉายะวาณิชย์
217 คุณพิ​สิษฐ์​ สีดา​
218 คุณอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์
219 อลิสา แท่งทอง อุทิศให้คุณพ่อบุญรอด-คุณแม่สุนีย์ -คุณสมศักดิ์ (พี่) คุณอำนวย แท่งทอง (อา)คุณทองย้อย แท่งทอง (ย่า)
220 คุณนิโคลัส โซนิเยร์ และ คุณฟิลิป โซนิเยร์
221 คุณอี้ แซ่ตั้ง
222 คุณภาวัต วงศ์อนุ
223 คุณภาสิกา วงศ์อนุ
224 อุทิศบุญนี้ให้ นายมนัส ธรรมขันติพงศ์
225 อุทิศบุญนี้ให้ พ.ตสกล ถิระสาโรช
226 ส่งบุญให้คุณแม่ปราณี(แอ้ว) บางศิริลพบุรี
227 คุณพิชญ์ณัฐ กว้างคณานุรักษ์ เเละ คุณธนบดี ขันธมูล
228 คุณสุนีย์ มูลน้อย
229 คุณเบ็ญจมาศ แต่งสมพล(สหะเดช)
230 ครอบครัวคุณณัฐพร สหะเดช(Arndt)
231 คุณสิริวรรณ เลาหสวัสดิ์และบุตร
232 คุณปรีชา ฉายะเกษตริน
233 คุณณภัทร บัณฑิตกานต์และหลานชาย
234 คุณวรินภรณ์ – คุณศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
235 คุณวศินี ภู่พงษ์วัฒนา(Otega)และครอบครัว
236 คุณไพจิตร ภู่พงษ์วัฒนาและครอบครัว
237 คุณพิพัฒน์ อัจฉริยวุธ และครอบครัว
238 คุณวารินี อัจฉริยวุธ
239 นายกิตติ ไทยสมบูรณ์ อุทิศบุญกุศลให้แก่คุณน้ำนงนภัสส์ แขกวงศ์
240 นายกิตติ ไทยสมบูรณ์
241 คุณเกรียงไกร ฐานิกเกษตร
242 คุณดวงแก้ว สมหวัง

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏 🙏 🙏

การใส่บาตรทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ 5 ประการ คือ
🌟เป็นที่รักของผู้คน
🌟คนดีมีปัญญาย่อมคบค้าสมาคมด้วย
🌟มีชื่อเสียงที่ดีงาม
🌟เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม
🌟เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติภูมิ

#สร้างใจให้เป็นสุข สะสมบารมี เตรียมเสบียงบุญทุกวันพระด้วยกันนะคะ

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ร่วมบุญทักนางฟ้าสะพานบุญ
ได้ทางไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145LikeCommentShare3ความคิดเห็น 2

แชร์ 62

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *