3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2440

ภาพประวัติศาสตร์ที่ทำให้ไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จถึงรัสเซีย
และเสด็จเยือนพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *