5 เคล็ดลับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ รับมือโควิดรอบใหม่เชิญฟังคลิป

5 เคล็ดลับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ รับมือโควิดรอบใหม่
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย | รายการ Human Talk
1 ตั้งทีมสื่อสารเฉพาะกิจ ทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ สร้างจังหวะการสื่อสารเชิงรุก
2 ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย มากกว่าการขายสินค้า
3 สื่อสารอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน เปิดช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง
4 สร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทั้งการสื่อสารในองค์กรและนอกองค์กร โดยสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนในองค์กรก่อน
5 สร้างความเป็น Thailand Team ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในภาวะวิกฤติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *