ณ ใต้ต้นกระพี้จั่น (ต้นไม้กตัญญู) วัดป่าน้ำโจน

29 กค 2566
กัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดีได้ร่วมถวายพานขอขมา
ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน
ได้ร่วมปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ
และร่วมบุญถวายผ้าป่า โครงการปลูกป่า … ให้โลกจำ
โดยดำริของพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญ โครงการปลูกป่า … ให้โลกจำ
ข้อมูล https://rb.gy/w76ke

เชิญร่วมบุญที่ธนาคารออมสิน บัญชีวัดป่าน้ำโจน
เลขที่ 020417598875

รับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งชื่อที่อยู่ หลักฐานการโอนปัจจัย
มาที่ Official Line มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI

1. คุณสุรีย์ ยอดประจง 111,999 บาท
2. คุณสมบูรณ์ คุณจุไรพร วัฒนวานิชย์กุล 100,000 บาท
3. คุณชนะโชติ คุณณฐมน สมานวรกิจ 100,000 บาท
4. คุณวิไล คุณเสาวนีย์ สุทัดณ์วานิช 100,000 บาท
5. ครอบครัวจันทร์เจ้าฉาย 100,000 บาท
6. คุณแม่นฤมล คุณพัชรินทร์ ฉัตรทอง 100,000 บาท
7. คุณสมชาย คุณอรสา เวียงธีรวัฒน์ 70,000 บาท
8. คุณพะเยาว์ เจริญจรัสกุล 20,000 บาท
9. คุณทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์ 10,000 บาท
10. คุณพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม -คุณ สิรินทร์นารถ ศิริชยาพร 10,000 บาท
11. คุณวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงษ์ 5,000 บาท

รวม 726,999 บาท

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *