เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โปรดเมตตาให้
ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์
ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล และ ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการและเลขานุการ
โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา
เข้ากราบถวายทุน ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท
ถวายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ
๑. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ
๒. อุปถัมภ์การศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียน แต่ขัดสนทุนทรัพย์
๓. กองทุนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”
จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย
ได้มีโอกาสสักการะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๓๒ วัน
การดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้รับเมตตาจาก
เจ้าประคุณสมเด็จ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิธรรมดี
ร่วมกันดำเนินการจนสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ได้มีพุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ คน เฉลี่ยต่อวัน ๕,๖๒๕ คน
โดยมีหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวม ๓๐ หน่วยงาน
หน่วยงานเอกชนสนับสนุนการจัดงาน ๕ องค์กร
จากการดำเนินการก่อเกิดรายรับรวม ๔๑,๗๒๘,๑๘๘.๖๓ บาท
รายจ่ายรวม ๗,๕๕๖,๒๑๘.๖๑ บาท
คงเหลือรายรับสุทธิ ๓๔,๑๗๑,๙๗๐.๐๒ บาท
กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญใหญ่เพื่อประเทศไทยครั้งนี้
โดยไม่มีประมาณเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *